Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η σχετικά με το έργο του λιμένα Αλεξανδρούπολης (Ορθή επανάληψη)

Σχετικά με την κατάθεση στο Εφετείο Θράκης, της από 10.05.2021 , με αριθμό κατάθεσης 26/2021 (206/05-07-2021), ειδικής αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, με την οποία ζητείται η παροχή άδειας στα αρμόδια
για την υλοποίηση του έργου όργανα να πραγματοποιήσουν  εργασίες σε ακίνητα συνολικού εμβαδού  194.979,20 τ.μ,  απαλλοτριωθέντα  αναγκαστικώς  δυνάμει  της  με  αριθ. 3100.2/64419/2020 Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και  Νησιωτικής  Πολιτικής,  η  οποία  δημοσιεύθηκε  νόμιμα  (ΦΕΚ  Δ’  656/09-10-2020),όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 3100.2./86441/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα (ΦΕΚ Δ’ 865/31-12-2020) κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του έργου:
«Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου του λιμένα  Αλεξανδρούπολης  μετά  των  οδικών  συνδέσεων  αυτού  με  την  Εγνατία  Οδό  και  τη βιομηχανική  περιοχή  Αλεξανδρούπολης»  στο  Δήμο  Αλεξανδρούπολης  της  Π.Ε.  Έβρου…

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο