Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η – Νέο Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης και οδικές συνδέσεις του

Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 07-03-2019 (με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 163/08-03-2019) αίτησή του, κατά των Αγγουριδάκη Εμμανουήλ κλπ (συν.270) ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, για τη συζήτηση της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 9η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (αρ. πιν. 4), και η οποία τοιχοκολλήθηκε όπως νόμος ορίζει στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου, στο κατάστημα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και στο κατάστημα του Δήμου Μινώα Πεδιάδος.

Ζητά, κατ΄ άρθρο 21 του ν. 2882/2001, τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης στα κάτωθι αναφερόμενα ποσά, για τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό Φ3010021/οικ./4014/29-07-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 68ΕΓ465ΦΘΘ-ΣΜ2), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 19-08-2015, στο με αριθμό 177 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων), και με την οποία κηρύχθηκε, ως κατεπείγουσα, η για λόγους δημόσιας ωφέλειας αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων συνολικού εμβαδού 164.561,79 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης και των οδικών συνδέσεών του με τους Βόρειο και Νότιο Οδικούς Άξονες της Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ. και Ν.Ο.Α.Κ., αντίστοιχα) και  ειδικότερα για την κατασκευή της οδού σύνδεσης αεροδρομίου με ΒΟΑΚ, με κωδικό τμήματος 21 (Σ2), του κυρίως έργου, στο Δ.Δ. Αρχαγγέλου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο