Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η με αριθμό κατάθεσης 22/2023 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) με δικάσιμο την 9η Νοεμβρίου 2023

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών της με αριθμό κατάθεσης 22/2023 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) με δικάσιμο την 9η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στο ακροατήριο του Εφετείου Πατρών, για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας για το έργο που κηρύχθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/24615/877/10-08-2022 απόφαση συμπληρωματικής απαλλοτρίωσης του Προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Ενέργειας του ΥΠΕΝ και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 502/Δ/11.08.2022, υπέρ και με δαπάνες της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για την εγκατάσταση μέσα στην Περιφερειακή Ενότητα της Αχαΐας της Γραμμής Μεταφοράς (εφεξής ΓΜ) 400 KV «ΚΥΤ ΠΑΤΡΑΣ – ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
Δια της παρούσας ειδοποιούνται οι πιο πάνω, κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και καλούνται να παραστούν κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής. …

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο