Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η με αρ. κατ. ΑιΤ 35/2022

Του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών (ΑΦΜ 090165560) και Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίοι κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα

Με το παρόν, σας ειδοποιούμε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 4  εδάφιο 4 του ν. 2882/2001 (ως ισχύει τροποποιηθείσα η εν λόγω διάταξη κατ’ άρθρο 88 του ν. 4714/2020), ότι κατατέθηκε στο Μονομελές Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στις 19-7-2022 η από 18-7-2022 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου περί προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης, που έλαβε αρ. κατ. ΑιΤ 35/2022, στρεφόμενη κατά των:…………

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο