Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας για το υποέργο «ΥΠΟΓΕΙΑ Γ.Μ. ± 500 kV ΣΡ ΣΜ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ»

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η (αρθ. 7Α, 19 ΚΑΑ)

Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών της με Γ.Α.Κ 2596/2023 και με Ε.Α.Κ. 415/2023 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) με δικάσιμο την 19η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών (αρ. πινακίου 19), για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας για το υποέργο «ΥΠΟΓΕΙΑ Γ.Μ. ± 500 kV ΣΡ ΣΜ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ», του έργου «Ηλεκτρική Διασύνδεση του ΣΜΗΕ της νήσου Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ μέσω Συνεχούς Ρεύματος (ΑΤΤΙΚΗ – ΚΡΗΤΗ)» στους δήμους Ασπροπύργου και Ελευσίνας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής. Η ως άνω αίτηση περιλαμβάνει και την παραίτησή μας από το δικόγραφο της αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος με Γ.Α.Κ/Ε.Α.Κ. 2177/364/2023 και δικάσιμο 09.05.2023 και αρ. πινακίου 15. Ειδοποιούνται οι φερόμενοι ιδιοκτήτες κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστούν κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής όταν και όπου παραπάνω ορίζεται.

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο