Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Φ. 103916

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ

Κατά των φερομένων, στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες, ως δικαιούχων των απαλλοτριωθέντων με την υπ’ αριθμ. 2751/258413/7-9-2022 απόφαση του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε στις 16-9-2022 στο 591ο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Δ’, κατόπιν της διόρθωσης που δημοσιεύθηκε στις
3-4-2023, στο 245ο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Δ’, ήτοι:……….

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο