Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Δήμος Ζηρού Περιφέρειας Ηπείρου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων αιτήσεως του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ» που εδρεύει στην Φιλιππιάδα Πρέβεζας και εκπροσωπείται νόμιμα, από τον Δήμαρχο Ζηρού (Α.Φ.Μ. 099229170 Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας) το οποίο παρίσταται στην προκειμένη περίπτωση με την ιδιότητα του φορέα υλοποίησης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχτηκε υπέρ και με δαπάνες του Δήμου Ζηρού εντός του οικισμού Τύργιας Τ.Κ. Κρανέας Δήμου Ζηρού Π.Ε. Πρέβεζας, δυνάμει της υπ’αριθμ. 252/27-11-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού, για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε υπέρ και με δαπάνες του Δήμου Ζηρού εντός του οικισμού Τύργιας Τ.Κ. Κρανέας Δήμου Ζηρού Π.Ε. Πρέβεζας  για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης του έργου  “Διευθέτηση-οριοθέτηση ρεμάτων στον οικισμό Τύργιας Τ.Κ. Κρανέας Δήμου Ζηρού”, για την αντιμετώπιση των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που εμφανίζονται στον οικισμό Τύργιας της Τ.Κ. Κρανέας. Η εν λόγω απόφαση με τους συνημμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα, μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσπρωτικού στις 6-12-2019 σε τόμο 140 και αύξοντα αριθμό 30Α. Σημειωτέον ότι η ως άνω απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης, επικαιροποιήθηκε με  την υπ’αριθμ. 66/15-4-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο