Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η “Διευθέτηση ρέματος Αγ.Γεωργίου Ανατολικής Αττικής/Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας”

Η από 11.05.2021 ειδοποίηση – κλήση του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την κατάθεση αιτήσεως από το Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών αιτήσεως, με την οποία ζητείται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2882/2001, με το άρθρο πρώτο του οποίου κυρώθηκε ο Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Φ.Ε.Κ. 17 Α’), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 88 του Ν. 4714/2020 (Φ.Ε.Κ. 148 Α’),να διαταχθεί οριστικά και τελεσίδικα η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων και κατόχων από τα ακίνητα τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την με αριθμό πρωτ. Δ25/οικ/1453/14.03.2019 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6657465ΧΘΞ-ΗΞΦ), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθ. 151 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ. Δ’/ 05.05.2019) για λόγους δημοσίας ωφελείας και δη για το έργο «Διευθέτηση ρέματος Αγίου Γεωργίου Ανατολικής Αττικής από χ.θ. 0+824 (έναντι συμβολής Π. Ερασίνου) εως χ.θ. 8+161 (συμβολή ρεμάτων Καλυβίων και Κουβαρά)» στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας της π.ε. Ανατολικής Αττικής, συνολικού εμβαδού 226.423,98 τ.μ….
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο