Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η (αρθ. 19 παρ. 4 ΚΑΑ)-Γραμμή Μεταφοράς (ΓΜ) 400 kV «Διασύνδεση Maritsa East 1 (BG) Νέα Σάντα (EL) στο Ν. Ροδόπης»

Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης αιτήσεως του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντων ακινήτων υπέρ και με δαπάνες της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για την εγκατάσταση δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ Γ 0000589 ΕΞ 2019/22.01.2019 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 22/07.02.2019, τεύχος ΑΑΠ, του έργου Γραμμή Μεταφοράς (ΓΜ) 400 kV «Διασύνδεση Maritsa East 1 (BG) Νέα Σάντα (EL) στο Ν. Ροδόπης»

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η (αρθ. 19 παρ. 4 ΚΑΑ)-Γραμμή Μεταφοράς (ΓΜ) 400 kV «Διασύνδεση Maritsa East 1 (BG) Νέα Σάντα (EL) στο Ν. Ροδόπης»

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο