Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η (αρθ. 19 ΚΑΑ) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 276/16-6-2023 και αριθμό πράξης ορισμού δικασίμου 47/16-6-2023 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, που εδρεύει στο Κιάτο Κορινθίας, με δικάσιμο την 6η Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η (αρθ. 19 ΚΑΑ)

Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου της από 13-6-2023 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 276/16-6-2023 και αριθμό πράξης ορισμού δικασίμου 47/16-6-2023 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, που εδρεύει στο Κιάτο Κορινθίας, με δικάσιμο την 6η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, που υπάγονται στο άρθρο 13 του Ν. 1337/1983, σύμφωνα με το από 29-8-1996 Π.Δ. (ΦΕΚ 1119/Δ΄/19-9-1996) και τα οποία περιλαμβάνονται στην πράξη εφαρμογής, που κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 360011/6713/2018 από 27-2-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΓΠ7Λ1-ΦΞ9) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και στους πίνακες επικειμένων της πράξης εφαρμογής, που κυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 92560/6-4-2021 (ΑΔΑ: ΩΝ0Φ7Λ1-ΟΞΙ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
Ειδοποιούνται οι φερόμενοι ιδιοκτήτες κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστούν κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής όταν και όπου παραπάνω ορίζεται.

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο