Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» (ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ)

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 (ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ), οκτώ (8) υπαλλήλων που απασχολούνται:

α) στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.),
β) σε άλλες ειδικές υπηρεσίες του ν. 4914/2022,
γ) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και
δ) σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143),

εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στις επόμενες ενότητες (και σε περίπτωση που είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, αν έχει παρέλθει διετία από τον διορισμό τους).

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα

Φύλλο οδηγιών συμπλήρωσης βιογραφικού σημειώματος

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο