Τμήμα Δ' - Παρακολούθησης Εσόδων Αποκρατικοποιήσεων

Αντικείμενα του Τμήματος είναι:

(αα) Η παρακολούθηση εσόδων από αποκρατικοποιήσεις εταιρειών, ακινήτων, και λοιπών περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου που προορίζονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

(ββ) Ο έλεγχος και εκκαθάριση των συναλλαγών αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου, ταξινόμηση και καταγραφή προϊόντος εκκαθαρίσεων ανά κωδικό αριθμό εσόδου και εξόδου του κρατικού προϋπολογισμού του ν.3986/2011 (Α΄152) και ν.4389/2016 (Α΄94).

(γγ) Η παροχή στοιχείων σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και σε άλλους φορείς, για την απεικόνιση των εσόδων αποκρατικοποιήσεων.

(δδ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος μερισμάτων που καταβάλλονται στο Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει του αρ. 199 του ν.4389/2016.

(εε) Η έκδοση κανονιστικών πράξεων που αφορούν τις εκκαθαρίσεις των συναλλαγών των εταιρειών του ν.4389/2016.

(στστ) Η παρακολούθηση εσόδων από συμβάσεις αποκρατικοποιήσεων όπου το Υπουργείο Οικονομικών είναι δικαιούχος και συμβάλλεται σε αυτές.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο