Τμήμα Β' - Αποκρατικοποιήσεων

Αντικείμενα του Τμήματος είναι:

(αα) Η υποστήριξη και εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του, που προκύπτουν από την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων περί αποκρατικοποιήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (ν.3049/2002, Α΄212), εκτός από αυτά που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

(ββ) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) και η τήρηση σχετικού αρχείου.

(γγ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για τα θέματα που αυτός εισάγει προς συζήτηση στη Δ.Ε.Α.Α.

(δδ) Η διεκπεραίωση όλων των ενεργειών για τη σύναψη συμβάσεων Συμβούλων Αποκρατικοποιήσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν.3049/2002.

(εε) Η τήρηση αρχείου και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων των Συμβούλων Αποκρατικοποιήσεων του ν.3049/2002, καθώς και η τήρηση κάθε σχετικού εγγράφου.

(στστ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων αποκρατικοποιήσεων του Ελληνικού Δημοσίου του ν.3049/2002 σε συνεργασία με το συναρμόδιο, κατά περίπτωση, Υπουργείο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά και η τήρηση σχετικού αρχείου.

(ζζ) Η επεξεργασία προτάσεων και εισήγηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν την τροποποίηση του νομικού πλαισίου των αποκρατικοποιήσεων του ν.3049/2002.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο