Τμήμα Α' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αντικείμενα του Τμήματος είναι:

(αα) Η υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων, καθώς και του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και των προτεινόμενων σε αυτά μέτρων και δράσεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

(ββ) Ο εντοπισμός καθυστερήσεων, δυσκολιών και προβλημάτων στην υλοποίηση των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων, η εισήγηση τρόπων αντιμετώπισής τους και η επισήμανση παρεμβάσεων για την απρόσκοπτη υλοποίηση των δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

(γγ) Ο συντονισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τη σύνταξη, κατάρτιση και έγκαιρη υποβολή του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και η παρακολούθηση της εφαρμογής του μέσω της συγκέντρωσης στοιχείων.

(δδ) Η συμβολή στην κατάρτιση των Προγραμμάτων Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων μέσω της παροχής πληροφόρησης προς τις επισπεύδουσες υπηρεσίες.

(εε) Η διασύνδεση και συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο