Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Αντικείμενα του Γραφείου είναι:

(αα) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Υπηρεσίας και η μέριμνα επί σχετικών θεμάτων της Υπηρεσίας.

(ββ) Η συγκέντρωση εγγράφων που αφορούν διάφορα Τμήματα και η από κοινού διεκπεραίωσή τους.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο