Διακήρυξη Β’ επαν/κής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Μετ/σης & Κοινωνικών Υποθέσεων Βορ. Αιγαίου της Α’.Δ. Αιγαίου

Η Προϊσταμένη Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 29-03-2023 αρχικής μας διακήρυξης (ΑΔΑ:Ψ845Η-Ζ6Π), επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση της Δ/νσης Αστικής Κατ/σης Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορ. Αιγαίου της Α.Δ. Αιγαίου. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων, και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 531,25 τ.μ. (συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 425,00 τ.μ.). Εκ του συνόλου των 531,25 τ.μ. μικτής επιφάνειας, απαιτείται για χώρους γραφειακούς-βιομετρικούς και συσκέψεων μικτή επιφάνεια 412,50 τ.μ., για χώρους υποδοχής γκισέ μικτή επιφ. 43,75 τ.μ. ενώ για αρχειακούς- αποθηκευτικούς χώρους μικτή επιφάνεια 75,00 τ.μ. Οι χώροι αυτοί αναλύονται στο από 13-10-2022 θεωρημένο κτιριολογικό πρόγραμμα της Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Γίνονται δεκτά ακίνητα των οποίων οι επιφάνειες. Γίνονται δεκτά ακίνητα των οποίων οι επιφάνειες υπολείπονται μέχρι ποσοστού 5% των παραπάνω επιφανειών.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο