Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Εκπαίδευση επαγγελματιών συμβούλων και υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (πρώην ΕΓΔΙΧ) για τη λειτουργία του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης»

Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για το Έργο: «Εκπαίδευση επαγγελματιών συμβούλων και υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (πρώην ΕΓΔΙΧ) για τη λειτουργία του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης», με CPV 80000000-4, 92312212-0 και 79132000-8.

Το Φυσικό Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπαίδευση στο πλαίσιο λειτουργίας του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης: α) επαγγελματιών συμβούλων προερχόμενων από μητρώο επαγγελματιών συμβούλων των φορέων υποστήριξης οφειλετών, μελών και υπαλλήλων από τους φορείς Υποστήριξης Οφειλετών ήτοι τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια, τους Επαγγελματικούς Συλλόγους και τα Ινστιτούτα Θεσμικών Φορέων με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, που στόχο έχουν την επιχειρηματική υποστήριξη, καθοδήγηση, εμψύχωση και ενδυνάμωση της επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας του ενδιαφερόμενου, προς άρση του κινδύνου αφερεγγυότητας β) των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (τ. Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους) στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στον οφειλέτη σε θέματα κατανόησης των όρων δανειακών συμβάσεων, ρύθμισης οφειλών, των δυνατοτήτων αποπληρωμής του οφειλέτη, κατάρτισης οικογενειακού προϋπολογισμού και οικονομικής διαχείρισης του νοικοκυριού.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο