Διακήρυξη ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗΣ Δημοπρασίας – Εκποίηση κατά προσέγγιση 6.500 κυβικών μέτρων άμμου που θα προέλθουν από την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Καστριού του Δήμου Βιάννου».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 95636 ΕΞΕ 2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                                                   Ημ/νία: 08/11/2022
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεωργιάδη 65
Τ.Κ.: 71305, Ηράκλειο
Τηλ. : 2813412226/220
Fax: 2813412250
E-mail    :ky-irakleiou@gspp.gr

 

 

                                                                               ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ’ αριθ. 95533/08-11-2022 Διακηρύξεώς μας (ΑΔΑ:6ΚΣΚΗ-ΩΞΞ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ/τος 11/12-11-1929 «περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων» όπως ισχύουν, την 23-11-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 – 12:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, Γ. Γεωργιάδη 65, Τ.Κ. 713 05, εκτίθεται σε ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗ, ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκποίηση κατά προσέγγιση 6.500 κυβικών μέτρων άμμου που θα προέλθουν από την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Καστρίου του Δήμου Βιάννου».
Όποιος επιθυμεί να διαγωνισθεί υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή γραμμάτιο παρακαταθήκης υπέρ της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για συμμετοχή στη πλειοδοτική δημοπρασία εκποίησης της άμμου που θα προέλθει από το παραπάνω αναφερόμενο έργο, ποσού ίσο με το ποσό των οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (845,00€).
Περισσότερες πληροφορίες για την δημοπρασία, τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, δίνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών καθώς επίσης και στους ειδικούς πίνακες ανακοινώσεων της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου (Γ. Γεωργιάδη 65, Ηράκλειο. Τηλ.2813412226,220,229), της ΟΛΗ Α.Ε. (Λιμάνι Ηρακλείου) και στους Δήμους Ηρακλείου, Βιάννου και Μινώα Πεδιάδας του Νομού Ηρακλείου.

Η Προϊσταμένη της
Κτηματικής Υπηρεσίας

Χριστοδουλάκη-Βασιλάκη Ελένη
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/Α’

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο