ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου διακηρύσσει ότι στις 09.09.2022 θα διενεργηθούν, στα γραφεία της Υπηρεσίας, φανερές προφορικές δημοπρασίες για την εκποίηση βυθοκορημάτων, που βρίσκονται εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης σε τρείς θέσεις, όγκου 20.000, 70.000 και 41.300 κ.μ. εκάστης, με τιμή εκκίνησης 0,90ευρώ/κ.μ., από 10:00 έως 11:30 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν γραμμάτιο παρακαταθήκης ή ισόποση εγγυητική επιστολή τραπέζης αναγνωρισμένης από το Δημόσιο, που να αντιστοιχεί στο 1/10 του ελαχίστου ορίου προσφοράς. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι των από 19.08.2022 διακηρύξεων (ΑΔΑ:Ω5ΦΤΗ-Φ6Ξ, ΑΔΑ:6ΦΙΜΗ-69Κ, ΑΔΑ:ΩΧΘΩΗ-ΑΨΜ), οι οποίες διατίθενται στα γραφεία της Υπηρεσίας.

Τηλ.:2551355600

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο