Διακήρυξη πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Φερτών Υλικών)

O Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας διακηρύσσει ότι συνεπεία του από 23/01/2024 Πρωτοκόλλου Εκτίμησης Κινητών Πραγμάτων της Επιτροπής της παρ. 4 του Άρθρου 66 του Π.Δ. 11/12-Νοεμ./1929 «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή Δημοπρασία για εκποίηση συνολική ποσότητα τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα ένα και τριάντα κυβικά μέτρα (4.871,30 m3) αδρανή υλικά (φερτά υλικά), τα οποία επιμερίζονται σε δύο θέσεις με δυο χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά και τριάντα επτά κυβικά μέτρα (2.297,37 m3) η μία και δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τρία και ενενήντα τρία κυβικά μέτρα (2.573,93 m3) η άλλη, που προήλθαν από τον καθαρισμό του ποταμού Χάραδρου και βρίσκονται σε θέσεις παραπλεύρως του ποταμού Χάραδρου όπως ακριβώς αυτές αποτυπώνονται στα τεχνικά στοιχεία ογκομετρήσεων (αποτύπωση επί τοπογραφικού διαγράμματος) τα οποία μας εστάλησαν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων , Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας με το έγγραφο αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/161320/2754/13 9-2023, με τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας τέσσερα ευρώ ανά κυβικό μέτρο(4,00 € / κ.μ.) ήτοι η συνολική αξία του υλικού ανέρχεται σήμερα σε 19.485,20€ πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ και αναλύεται ως εξής: 2.297,37κ.μ.*4,00€= 9.189,48€
2.573,93κ.μ.*4,00€= 10.295,72€
Σύνολο 19.485,20€ πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο