Διακήρυξη Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Αδρανών Υλικών)

O Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας διακηρύσσει ότι συνεπεία του από 6/12/2019 Πρωτοκόλλου Εκτίμησης Κινητών Πραγμάτων της Επιτροπής της παρ. 4 του Άρθρου 66 του Δ/τος 11/12-Νοεμ./1929 «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή Δημοπρασία για εκποίηση ποσότητα δεκαέξι χιλιάδες είκοσι έξι και είκοσι οκτώ κυβικά μέτρα (16.026,28 m3) αδρανή υλικά (αυτούσιο αμμοχάλικο) που προήλθαν από τον καθαρισμό των χειμάρρων και από την εκβάθυνση του πυθμένα της θάλασσας.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 10η Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και από 10 π.μ. έως 11 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται από 9:30 π.μ. έως 10 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Αδρανών Υλικών)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο