Διακήρυξη πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Αδρανών Υλικών) στη θέση: «Ανατολική όχθη ποταμού Στρυμόνα ανάντη της γέφυρας Ν. Πετριτσίου στο αγρόκτημα Προμαχώνα»

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών διακηρύσσει ότι συνεπεία της υπ’ αριθμ. 49/7-2-2024 Έκθεσης Εκτίμησης Κινητών Πραγμάτων της Επιτροπής της παρ. 4 του Άρθρου 66 του Δ/τος 11/12-Νοεμ./1929 «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία εγκρίθηκε με την 45868/2-4-2024 Απόφαση Γραμματέα ΑΔΜΘ, εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή Δημοπρασία για εκποίηση ποσότητα είκοσι χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά κυβικά μέτρα (20.247 m3) αδρανή υλικά (αυτούσιο αμμοχάλικο) που προήλθαν από εργασίες παράνομης αμμοληψίας και βρίσκονται στη θέση ανατολική όχθη ποταμού Στρυμόνα ανάντη της γέφυρας Ν. Πετριτσίου στο αγρόκτημα Προμαχώνα με προσεγγιστικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87:

  1. Σωρός 1: Χ: 443985, Ψ: 4570825
  2. Σωρός 2: Χ: 443825, Ψ: 4571590
  3. Σωρός 3: Χ: 443950, Ψ: 4571745
  4. Σωρός 4: Χ: 443940, Ψ: 4571805
  5. Σωρός 5: Χ: 443900, Ψ: 4571870
  6. Σωρός 6: Χ: 443850, Ψ: 4571980
  7. Σωρός 7: Χ: 443910, Ψ: 4571960

όπως ακριβώς περιγράφονται στην με αρ. εσώτ. πρωτ. 2068/27-09-2023 Τεχνική έκθεση της Υπηρεσίας και το συνημμένο σκαρίφημα θέσεων, με τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας τρία ευρώ ανά κυβικό μέτρο (3,00 €/κ.μ.) ήτοι συνολικής αξίας 20.247 κ.μ. x 3,00 €/κ.μ. = 60.741,00 ευρώ πλέον χαρτοσήμου.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο