Διακήρυξη Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Αδρανών Υλικών

Α.Δ.Α: ΨΑ42Η-ΚΩ4

Αρ.Πρωτ.Κτημ.: 53466 ΕΞΕ 2023

Ημ/νία: 01/06/2023

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας διακηρύσσει ότι συνεπεία του από 23.03.2023 Πρακτικού Νο1/2023 της Επιτροπής του Άρθρου 98 του Π.Δ.284/88, εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή Δημοπρασία για εκποίηση συνολική ποσότητα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε κυβικών μέτρων (9.465,00 m3) αδρανών υλικών (αμμοχάλικο) που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Καρπενησίου,Ποταμιάς, Προυσού εδαφικής περιφέρειας Δήμου Καρπενησίου, στις θέσεις με αναλυτικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ87 που περιγράφονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, με τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ένα ευρώ και δέκαλεπτά ανά κυβικό μέτρο (1,10 € / κ.μ.), βάσει του από 11/12-Νοεμ.1929 Διατάγματος
«Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων»

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο