Διακήρυξη πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας εκποίησης αδρανών υλικών (αυτούσιο αμμοχάλικο) συγκεντρωμένο σε δύο ντεπό, που βρίσκονται πλησίον της κοίτης του ποταμού Νέδα στην Τ.Κ. Πρασιδακίου του Δήμου Ζαχάρως ΠΕ Ηλείας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηλείας σύμφωνα με την υποπερ. (ζζ) της περ. (β) της παρ. 7 του άρθρου 78 και σε συνδυασμό με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου του Π.Δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει διακηρύσσει ότι μετά την από 24-04-2024 Έκθεση της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Ν. Ηλείας του άρθρου 98 του Π.Δ.284/88 θα διενεργηθεί Πλειοδοτική Φανερή Δημοπρασία για εκποίηση συνολικής ποσότητας τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών κυβικών μέτρων και ενενήντα οκτώ κυβικών εκατοστών του μέτρου (38.793,98) αδρανών υλικών (αυτούσιο αμμοχάλικο) συγκεντρωμένο σε δύο ντεπό, που βρίσκονται πλησίον της κοίτης του ποταμού Νέδα στην Τ.Κ. Πρασιδακίου του Δήμου Ζαχάρως ΠΕ Ηλείας και στις θέσεις που αποτυπώνονται στην από Δεκεμβρίου 2023 Γενική Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:1000 που έχει προσκομιστεί στην Υπηρεσία μας από την εταιρεία με την επωνυμία «ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» αντίγραφο του οποίου αποτελεί Σελίδα 2 από 8 αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο