ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου διακηρύσσει ότι στις 19.12.2022 θα διενεργηθεί, στα γραφεία της Υπηρεσίας, φανερή προφορική δημοπρασία για την εκποίηση βυθοκορημάτων, που βρίσκονται εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης στη θέση Δ΄, όγκου 16.500 κ.μ., με τιμή εκκίνησης 0,90ευρώ/κ.μ., από 10:00 έως 10:30 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν γραμμάτιο παρακαταθήκης ή ισόποση εγγυητική επιστολή τραπέζης αναγνωρισμένης από το Δημόσιο, που να αντιστοιχεί στο 1/10 του ελαχίστου ορίου προσφοράς. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 01.12.2022 διακηρύξεως (ΑΔΑ:9ΜΦ3Η-ΕΘΞ), η οποία διατίθεται στα γραφεία της Υπηρεσίας μας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο