ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2971/2001 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 (ΦΕΚ 1636Β’/12-05-2017 ) ΚΥΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΔΠ 0008701/0544Β/ΕΞ 2017(ΦΕΚ Β’ 2042/14-06-2017) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ , ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Την αρ. πρωτ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 ΚΥΑ Εσωτερικών, Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636/τ.Β’ /12-05-2017), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΔΔΠ0008470/0514β/ΕΞ 2017(Φ.Ε.Κ 1970/τ.Β’/7-6-2017) και ισχύει.

2.Την αριθμ. πρωτ. ΔΔΠ0008701/0544Β/ΕΞ2017/7-6-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ 2042/τ.Β,/14-06-2017).

3. Την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 “Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις”(ΦΕΚ 285/Α/2001) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2017 “Oργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών” ΦΕΚ 181/Α/2017).

5. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΔΠ Β 0003982ΕΞ2018/07-03-2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Προσαρμογή της διαδικασίας παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο νέο Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 142/2017)».

6.Την με αριθμ. πρωτ. 42282/16-5-2018 απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας με την οποία ορίστηκε Τριμελής Επιτροπή για τη διενέργεια δημοπρασιών για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας (ΑΔΑ: 6ΒΧ4Η-ΩΡΣ).

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2132.26/2536/18/04-06-2018 έγγραφο του Γραφείου Λιμενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας σχετικά με τις υπό δημοπράτηση θέσεις.

Διακηρύσσει ότι:

Την 15η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και με ώρα έναρξης 9:30 πμ θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός προφορικός διαγωνισμός στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας Πολυτεχνείου 15 Πρέβεζα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε θέσεις του Δήμου Πάργας της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, με διάρκεια τριάντα λεπτών ανά θέση, αρχή γενομένης 09:30 π.μ για την 1η θέση, 10:00π.μ για την 2η θέση, 10:30π.μ. για την 3η θέση και 11:00π.μ. για την 4η θέση.

Α. ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΘΜA 1:Βάλτος Πάργας συνολικού εμβαδού Ε=80 τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής, με τιμή εκκίνησης : 2880,00 ευρώ διάρκεια παραχώρησης: ένα (1) έτος μέχρι 31-12-2018.

Συντεταγμένες

1Α. Χ=188305,29 Υ=4354188,64

1Β. Χ=188309,98 Υ=4354184,89

1Γ. Χ=188318,30 Υ=4354195,30

1Δ. Χ=188313,61 Υ=4354199,05

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΘΜA 2:Βάλτος Πάργας συνολικού εμβαδού Ε=40 τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής, με τιμή εκκίνησης : 1440,00 ευρώ διάρκεια παραχώρησης: ένα (1) έτος μέχρι 31-12-2018.

Συντεταγμένες

2Α. Χ=188551,48 Υ=4354340,87

2Β. Χ=188550,18 Υ=4354345,70

2Γ. Χ=188557,91 Υ=4354347,77

2Δ. Χ=188559,20 Υ=4354342,94

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΘΜA 3 :Βάλτος Πάργας συνολικού εμβαδού Ε=80 τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής , με τιμή εκκίνησης : 2880,00 ευρώ διάρκεια παραχώρησης :ένα (1) έτος μέχρι 31-12-2018.

Συντεταγμένες

3Α. Χ= 188857,05 Υ=4354369,56

3Β. Χ= 188858,85 Υ=4354385,46

3Γ. Χ= 188863,82 Υ= 4354384,90

3Δ. Χ= 188862,02 Υ= 4354369,00

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΘΜΑ 4 :Λίχνος Πάργας συνολικού εμβαδού Ε=40 τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής , με τιμή εκκίνησης :1440,00 ευρώ διάρκεια παραχώρησης :ένα (1) έτος μέχρι 31-12-2018.

Συντεταγμένες

4Α. Χ= 192612,37 Υ=4353855,04

4Β. Χ=192611,39 Υ=4353859,94

4Γ. Χ=192619,24 Υ=4353861,51

4Δ. Χ=192620,22 Υ= 4353856,61

Β. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Β1.Τρόπος διενέργειας της προφορικής δημοπρασίας

Ο συμμετέχων καταθέτει την προσφορά του στην Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας (αρ. 1 της με αριθμό ΔΔΠ0008701/0544Β/ΕΞ 2017 ΔΕΚ 2042/τ.Β’/14-06-2017 ΥΑ του Υπουργού Οικονομικών). Ο πρόεδρος της Επιτροπής εκφωνεί όλες τις προσφορές μεγαλοφώνως. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά με το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του πλειοδότη με τη σειρά που εκφωνούνται.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη ,η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Ο τύπος της δημοπρασίας είναι “απλή πλειοδοτική (αγγλικού τύπου)” δηλ. οι δημοπρατούμενες θέσεις κατακυρώνονται στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει το υψηλότερο τίμημα. Ο τελευταίος πλειοδότης δεσμεύεται από την προσφορά του και η δημοπρατούμενη θέση κατακυρώνεται σε αυτόν.

Κάθε νέα προσφορά, προκειμένου να γίνει δεκτή, πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αμέσως προηγούμενης (υπερισχύουσας), κατά το βήμα της δημοπρασίας το οποίο ορίζεται σε 3% της τιμής εκκίνησης, ή ακέραιο πολλαπλάσιο αυτού. Η πρώτη προσφορά γίνεται αποδεκτή , εφόσον είναι τουλάχιστον ίση με την τιμή εκκίνησης και εντός του χρόνου που ορίζεται από τη διακήρυξη. Δεν επιτρέπεται να γίνει προσφορά ίση με την τελευταία υψηλότερη έγκυρη προσφορά.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμού άλλου, οφείλει να το δηλώσει προς την Επιτροπή διεξαγωγής της Δημοπρασίας, πριν την έναρξη αυτής, παρουσιάζοντας νόμιμη απλή εξουσιοδοτική πράξη, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επιτροπής διεξαγωγής της Δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετέχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

Β2. Υπογραφή πρακτικών προφορικής δημοπρασίας

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά εγκρίνονται και υπογράφονται από την Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας και τον τελευταίο πλειοδότη. Ο Προιστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας εκδίδει απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας την οποία κοινοποιεί άμεσα εγγράφως και με απόδειξη ή ηλεκτρονικά με ψηφιακή υπογραφή) στους συμμετέχοντες. Αφού παρέλθει ο χρόνος υποβολής ενστάσεων (δύο ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας στους συμμετέχοντες), με μέριμνα του Προισταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας καλείται ο τελευταίος πλειοδότης, ο οποίος οφείλει να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης εφόσον προσκομίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της με αριθμό ΔΔΠ 0008701/0544Β/ ΕΞ 2017 (Φ.Ε.Κ 2042/τ.Β’/14-06-2017) ΥΑ. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ο υπερού δεν δικαιούται τη μείωση του ανταλλάγματος από της κατακυρώσεως της θέσης και εφεξής.

Β3. Υποβολή ενστάσεων

Ένσταση κατά της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας, μπορεί να υποβληθεί εγγράφως από τους συμμετέχοντες και να περιέλθει με μέριμνά τους ενώπιον του Προισταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο (2) ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης.

Β4.Δικαιολογητικά και Σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης.

Εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης των πρακτικών της δημοπρασίας, υπογράφεται σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης μεταξύ του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεασίας Πρέβεζας και του τελευταίου πλειοδότη -υπερού.

Η σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης υπογράφεται εφόσον ο τελευταίος πλειοδότης προσκομίσει

1.Πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του ποσοστού 50% υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (πλέον χαρτοσήμου) και

2. Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας υπέρ της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας για την ακριβή εκπλήρωση (καλή εκτέλεση) των όρων της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου, σε ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά την λήξη διάρκειας της μισθωτικής σχέσης , ήτοι έως 31-1-2019 για τις δημοπρατούμενες θέσεις σύμφωνα με την παράγραφο α της παρούσης, η οποία εκδίδεται για ποσό ίσο με το 1/10 του επιτευχθέντος τιμήματος της δημοπρασίας και επιστρέφεται μετά τη λήξη ισχύος της.

Στην εγγυητική επιστολή τίθεται όρος ότι θα καταπέσει άμεσα μετά την έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

Η επιτροπή διεξαγωγής των δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας εξετάζει την εγκυρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών. Εάν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή πάσχουν ακυρότητας , τότε η Επιτροπή διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας εκδίδει νέο πρακτικό, όπου καταγράφονται οι λόγοι απόρριψης του προσφέροντα και ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας εκδίδει αποφαση έγκρισης του πρακτικού. Το δικαίωμα υπογραφής σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης μεταβιβάζεται στον προσφέροντα με την δεύτερη υψηλότερη προσφορά, οποίος ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 της με αριθμ. Πρωτ. ΔΔΠ0008701/0544Β/ΕΞ 2017 ΥΑ (Φ.Ε.Κ 2042/τ.Β /14-06-2017) και καλείται για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω ΥΑ ( Φ.Ε.Κ 2042/τ.Β /14-06-2017) (ομοίως αν απορριφθεί και ο δεύτερος).

Β5. Υπεκμίσθωση , Αναμίσθωση

Απαγορεύεται η καθ’ οποιοδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους μισθωτές, καθώς και η σιωπηρή αναμίσθωση.

Β6 Διάρκεια της παραχώρησης του δικαίωματος απλής χρήσης

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται ετήσια. Αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και λήγει την 31/12/2018.

Β7.Λήξη παραχώρησης.

Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συμβατικής σχέσης, ο υπερού οφείλει να παραδώσει τον κοινόχρηστο χώρο στην αρχική του κατάσταση, διαφορετικά λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας.

Β8. Προθεσμία καταβολής του ανταλλάγματος

Η καταβολή του ανταλλάγματος γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προυποθέσεις του άρθρου 7 της αρ. ΔΔΠ0007378/0454Β’ ΕΞ2017/11-5-2017 ΚΥΑ Εσωτερικών , Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636/τ.Β’ /12-05-2017), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΔΔΠ0008470/0514β/ΕΞ 2017(Φ.Ε.Κ 1970/τ.Β’/7-6-2017) και ισχύει. Η σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης συντάσσεται σε τρία (3) αντίτυπα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, μετά την εφάπαξ καταβολή ποσοστού 50% επί του συνολικού ανταλλάγματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου εφόσον πρόκειται για ετήσια παραχώρηση.

Β9. Δικαιολογητικά και προυποθέσεις συμμετοχής στην Προφορική Δημοπρασία

Για τη συμμετοχή στην προφορική δημοπρασία και επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας φάκελο που να περιέχει:

αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία να αναγράφει κατ’ ελάχιστον Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας , διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται (παράρτημα 2)

υπεύθυνη δήλωση (με θέωρηση του γνήσιου της υπογραφής ) στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (παράρτημα 1)

φωτοτυπία αστυνομικής του ταυτότητας

φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες)

νόμιμη άδεια λειτουργίας επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από το ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , χρήσεις (δραστηριότητες , που εξυπηρετούν τους λουόμενες ή την αναψυχή του κοινού), προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας , εκτός εάν διαφορετικά ισχύει από ειδικότερες νδιατάξεις για την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 1/10 της τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας (δηλ. τιμή εκκίνησης μονοετούς μίσθωσης) η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους, εκτός των πλειοδοτησάντων που θα παραμείνουν στην Υπηρεσία μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας και στους οποίους θα επιστραφεί μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης και την αντικατάστασή της από εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 1/10 του επιτευχθέντος τιμήματος.

Στην εγγυητική επιστολή τίθεται όρος ότι θα καταπέσει άμεσα μετά την έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής (σε υποδεικνυόμενες από την παρούσα διακήρυξη θέσεις) προσκομίζεται επιπλέον : Αντίγραφο βεβαίωσης από την αρμόδια Λιμενική αρχή σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 22 του με αρ. 3131.1/03/1999 Γενικού Κανονισμού Λιμένος (ΦΕΚ 444/26-4-1999 ,τ. Β’) όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Πρωτ.2133.1/37386/2016/28.4.2016 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής “Εγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αρ. 60 ¨Αντικατάσταση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αρ. 20” για τη θέση ή τις θέσεις για τις οποίες επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον ή αντίγραφο βεβαίωσης από την Αρμόδια Λιμενική Αρχή για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας κατά το έτος 2017 στη συγκεκριμένη θέση για την οποία επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον και αντίγραφο της αιτήσεως ανανέωσης που κατατέθηκε στην Αρμόδια Λιμενική Αρχή για το έτος 2018 για την ίδια θέση ή βεβαίωση ανανέωσης άδειας εκμίσθωσης Θ.Μ.Α. για το έτος 2018 της Αρμόδιας Λιμενικής Αρχής με σημείο αναφοράς σε συγκεκριμένη θέση /στίγμα θαλασσίου χώρου έμπροσθεν του δημοπρατούμενου χώρου του αιγιαλού για τον οποίο επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Β10.Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη της δημοπρασίας δημοσιεύεται καταρχάς, και επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας, ταυτόχρονα στο Διαύγεια HTTPS://diavgeia.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΟΙΚ με επιμέλεια του Προισταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας, δέκα (10) τουλάχιστον μέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας. Παράλληλα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας.

Τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης του Δήμου αποστέλλονται άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο στην Κτηματική Υπηρεσία Πρέβεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης με δική τους επιμέλεια και ευθύνη.

Β11. Ενημέρωση ενδιαφερομένων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την Κτηματική Υπηρεσία Πρέβεζας (Πολυτεχνείου 15 Πρέβεζα Τηλ.: 2682023329, E-mail: kthmprev@otenet.gr ) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Β12. Λήψη μέτρων προστασίας

Το Δημόσιο, ως κύριος και διαχειριστής των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας διατηρεί το δικαίωμα για την προστασία τους, καθώς και όλες τις ερευνητικές και ελεγκτικές αρμοδιότητές του που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Δ/γμα 11/12-11-1929, Ν. 263/1968/ Ν.2971/2001 κτλ) και ασκούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. Ο χρήστης υποχρεούται να βοηθά και να συνδράμει στους ελέγχους των αρμοδίων οργάνων στην ευρύτερη περιοχή του.

Β13.Ανάκληση παραχώρησης

Α) Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας, αλλά και για λόγους κατασκευής λιμενικών έργων.

Β) Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται με την παρούσα απόφαση και το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001, συνεπάγεται η λήψη όλων των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων.

Γ) Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεως των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης καθώς και εν γένει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στους παραχωρούμενους χώρους ανακαλείται η παραχώρηση με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποδίδονται τα εισπραχθέντα μισθώματα αλλά και τα τυχόν προς είσπραξη μισθώματα υπέρ του Δημοσίου.

Β.14 Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με εντολή του Προισταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας εφόσον αυτή αποβεί άγονη (άρθρο 11 της με αριθμό ΔΔΠ0008701/0544Β/ΕΞ2017 ΥΑ του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ 2042/τ.β’/14-06-2017) με τους όρους της παρούσας.

Β.15 Ημέρα και ώρα διεξαγωγής Επαναληπτικής Δημοπρασίας

Εάν η προφορική δημοπρασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί με τους όρους της παρούσας, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης της επαναληπτικής δημοπρασίας στο Διαύγεια και στη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΟΙΚ. Παράλληλα τοιχοκολλάται αυτή στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας. (άρθρο 12 της με αριθμό ΔΔΠ0008701/0544Β/ΕΞ2017 ΥΑ του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ 2042/τ.β’/14-06-2017).

Η διακήρυξη για την επαναληπτική δημοπρασία εκδίδεται και δημοσιεύεται την επόμενη ημέρα της διεξαγωγής της άγονης δημοπρασίας.

Β16 Υποχρεώσεις υπερού η παραχώρηση

Ο υπερού η παραχώρηση υπόκειται στις υποχρεώσεις των διατάξεων του ν.2971/2001, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 ΚΥΑ Εσωτερικών, Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636/τ.Β’ /12-05-2017), περί «Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας , όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α’ βαθμού»., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο παραχωρούμενος χώρος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία παραχωρήθηκε και δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισμάτων για την εκμετάλλευσή τους έναντι χρηματικού τιμήματος.

Ο υπερού υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, τα όρια αυτού και εν γένει τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο σε καλή κατάσταση, άλλως λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας των διατάξεων περί προστασίας των Δημοσίων Κτημάτων.

Απαγορεύεται οποιοδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων του αιγιαλού, παραλίας καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.

Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κλπ) καθώς και η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κλπ. Η τοποθέτηση σχετικών ενημερωτικών πινακίδων επιβάλλεται να γίνει εντός των κοινόχρηστων χώρων.

Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 2 και 13 του Ν. 2971/2001, επιτρέπονται, αποκλειστικά προς διευκόλυνση της πρόσβασης και κυκλοφορίας των λουομένων και την ασφάλεια αυτών κατά την παραμονή τους εντός των κοινοχρήστων χώρων, κατασκευές μη μόνιμου χαρακτήρα που περιοριστικά προβλέπονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της ΚΥΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ».

Ο υπερού η παραχώρηση υποχρεούται στη χρήση υλικών εναρμονισμένων με το περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα) και απαγορεύεται η τοποθέτηση ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ κλπ.

Ο υπερού η παραχώρηση πρέπει να είναι ιδιαιτέρα προσεκτικός ώστε να μην τίθενται θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μισθωτών που ασκούν ομοειδή δραστηριότητα.

Ο παραχωρημένος χώρος θα είναι ελεύθερος, χωρίς περιορισμούς και σε μια περίπτωση δεν θα περιορίζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού, ενώ δεν θα επιτρέπεται καμία εγκατάσταση μόνιμου χαρακτήρα επ’ αυτού ούτε η διέλευση τροχοφόρων.

Η μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% αυτού, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.

Ο παραχωρούμενος – κοινόχρηστος χώρος απαγορεύεται να περιφραχθεί και πρέπει να εξασφαλίζεται από πλευράς υγιεινής, αισθητικής και ρύπανσης ή αλλοίωσης του περιβάλλοντος. Ο υπερού η παραχώρηση υποχρεούται να μεριμνεί για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, για την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και γενικά για την καθαριότητα της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου. Υποχρεούται, επίσης, να τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ.23/2000 και γενικά να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των λουομένων, των εργαζομένων αλλά και όσων κινούνται στους χώρους αυτούς.

Συμφωνείται απερίφραστα ότι το Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρει για πιθανές καταστροφές που ενδεχομένως θα προκληθούν εξαιτίας ισχυρής κυματαγωγής ή άλλου φυσικού φαινομένου στην περιουσία του υπερού η παραχώρηση.

ΠΡΕΒΕΖΑ 05-06-2018

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΥΡΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΑΓΡ.-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ID: 6432
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο