Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τελωνείου Λαυρίου της ΑΑΔΕ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ Α’ 76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Γ1018349ΕΞ2017/1-2-2017 έγγραφο παροχής διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4389/2016, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τελωνείου Λαυρίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο