Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) Αττικής, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ), της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) και της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών – Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/28-3-2003 (Α΄ 76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με το αριθμ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. ΑΑΔΕ Γ 1018349 ΕΞ 2017/1-2-2017 έγγραφο παροχής διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4389/2016, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Κέντρου Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) Αττικής, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ), της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) και της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο