Η Προισταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/2003 (ΦΕΚ 76Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την μίσθωση ακινήτου,  κατάλληλου για την στέγαση, στην πόλη της Αμφιλοχίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25η/5/2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00πμ έως 11:00π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας (Δ/νση: κτίριο Δ.Ο.Υ., Λιμάνι Μεσολογγίου) στην Ι.Π.Μεσολογγίου.

Ειδικότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής, τις κτιριολογικές απαιτήσεις των προσφερόμενων ακινήτων και την διαδικασία δημοπρασίας-εκμίσθωσης, παρατίθενται στην Διακήρυξη (ΑΔΑ: ΨΩΙΝΗ-ΞΘ9) ή δίδονται από την Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλ/νίας (αρμόδιος υπάλληλος κος Σταμπουλόπουλος Νικόλαος τηλ. 2631364220, 2631364219, Email :ky-aitoloakarnanias@gspp.gr).