Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) Καρδίτσας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Καρδίτσας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α’), για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) Καρδίτσας.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο