Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/2003 (Α΄76) για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 125 τ.μ., εκ των οποίων 105 τ.μ. για γραφειακούς χώρους και 20 τ.μ. για αρχειακούς-βοηθητικούς χώρους και συνολική μικτή επιφάνεια 154 τ.μ, όπως αναλύονται στο συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα.

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης του Κιλκίς, να διαθέτει αυτοτέλεια και αποκλειστικότητα χρήσης, δομημένη καλωδίωση για τη λειτουργία του δικτύου των Η/Υ και της λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου, να έχει χώρους υγιεινής και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού, παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Το ακίνητο μπορεί να είναι αποπερατωμένο ή ημιτελές ή υπό ανέγερση και να παραδοθεί έτοιμο προς χρήση στο δημόσιο, μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό το ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450,00) €. Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 02-11-2018 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 10:00 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς, στην οδό Εθν. Αντίστασης 5, στον 1ο όροφο, στην πόλη του Κιλκίς.

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο