Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού (διεθνούς) άνω των ορίων διαγωνισμού για έργο «Εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους»

Αντικείμενο της σύμβασης

Η Εθνική Στρατηγική περιλαμβάνει συνολικά τριάντα τρία (33) έργα σε τρεις άξονες παρέμβασης με στόχο την εκπλήρωση του οράματος της Στρατηγικής. Ο πρώτος Άξονας παρέμβασης στοχεύει στη βελτίωση της διαδικασίας αφερεγγυότητας για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Ο δεύτερος Άξονας παρέμβασης αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή προληπτικών μηχανισμών προκειμένου να αποφευχθεί η μελλοντική συσσώρευση Ιδιωτικού Χρέους. Ο τρίτος άξονας έχει ως στόχο την ανάπτυξη εργαλείων καθώς και βελτιώσεων στο φορολογικό και στο πλαίσιο των συναλλαγών χαρτοφυλακίου, με σκοπό την ενδυνάμωση της αγοράς των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ).

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η παρακολούθηση, η αξιολόγηση της προόδου και η σύνταξη των σχετικών αναφορών προόδου των 33 έργων της Εθνικής Στρατηγικής, η αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής, η εκπόνηση 11 μελετών που αποτελούν μέρος των 33 έργων της Εθνικής Στρατηγικής καθώς και η υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις συναλλαγές των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των ανωτέρω προβλέπεται η υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο εταιρία.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο