Διακήρυξη Γ’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων και των υφιστάμενων υπηρεσιών έδρας της

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της αριθμ. 83997/03-10-2022 (ΑΔΑ: 62ΖΕΗ-Ξ3Δ) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 1.737,50 τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 1.537,50 τ.μ., χώρους αρχειακούς (αποθηκευτικούς) μικτής επιφάνειας περίπου 200,00 τ.μ. (οι οποίοι δύναται να είναι και υπόγειοι). Γίνονται δεκτά ακίνητα των οποίων οι επιφάνειες υπολείπονται μέχρι ποσοστού 5% των παραπάνω επιφανειών. Επίσης να διαθέτει στεγασμένους ή μη χώρους στάθμευσης τουλάχιστον τριάντα (30) οχημάτων και εικοσιτεσσάρων (24) μοτοσυκλετών, όπως αυτά περιγράφονται στο συνημμένο, στην αρχική διακήρυξη, κτιριολογικό πρόγραμμα.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο