Διακήρυξη Γ’ επαν/κής δημ/σίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Αστικής Κατ/σης Μετ/σης & Κ.Υ.Β.Αιγαίου της Α.Δ.Α.α

Διακήρυξη Γ’ επαν/κής δημ/σίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Α.Κ.Μ.& Κ.Υ.Β.Α. της Α.Δ.Α.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο