Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εκπαίδευση επαγγελματιών συμβούλων και υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (πρώην ΕΓΔΙΧ) για τη λειτουργία του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης»

Διακήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων, του έργου: «Εκπαίδευση επαγγελματιών συμβούλων και υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (πρώην ΕΓΔΙΧ) για τη λειτουργία του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης», με CPV 80000000-4, 92312212-0, 79132000-8.

Το Φυσικό Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπαίδευση στο πλαίσιο λειτουργίας του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης: α) των επαγγελματιών συμβούλων, προερχόμενων από το μητρώο επαγγελματιών συμβούλων των φορέων υποστήριξης οφειλετών, μελών και υπαλλήλων από τους φορείς Υποστήριξης Οφειλετών, όπως τα Επιμελητήρια, τους Επαγγελματικούς Συλλόγους και τα Ινστιτούτα Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, που στόχο έχουν την επιχειρηματική υποστήριξη, καθοδήγηση, εμψύχωση και ενδυνάμωση της επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας του ενδιαφερόμενου, προς άρση του κινδύνου αφερεγγυότητας β) των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (τ. Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους) με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στον οφειλέτη σε θέματα κατανόησης των όρων δανειακών συμβάσεων, ρύθμισης οφειλών, των δυνατοτήτων αποπληρωμής του οφειλέτη, κατάρτισης οικογενειακού προϋπολογισμού και οικονομικής διαχείρισης του νοικοκυριού.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο