ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 05-06-2018 αρχικής Διακήρυξης Πλειοδοτικής Δημοπρασίας (με ΑΔΑ: ΩΝ2ΟΗ-ΒΡ4) του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 3-4/2018 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και την με αρ. πρωτ. 52927/15-06-2018 (ΑΔΑ: 78ΘΝΗ-1ΚΦ) Απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 15-06-2018 με την από 05-06-2018 Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας, η δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, στις παρακάτω θέσεις ανά Δήμο.

Α. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος Πάργας

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΘΜA 3: Βάλτος Πάργας συνολικού εμβαδού Ε=80 τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής , με τιμή εκκίνησης : 2880,00 ευρώ διάρκεια παραχώρησης :ένα (1) έτος μέχρι 31-12-2018.

Συντεταγμένες

3Α. Χ= 188857,05 Υ=4354369,56

3Β. Χ= 188858,85 Υ=4354385,46

3Γ. Χ= 188863,82 Υ= 4354384,90

3Δ. Χ= 188862,02 Υ= 4354369,00

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΘΜΑ 4: Λίχνος Πάργας συνολικού εμβαδού Ε=40 τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής, με τιμή εκκίνησης: 1440,00 ευρώ διάρκεια παραχώρησης :ένα (1) έτος μέχρι 31-12-2018.

Συντεταγμένες

4Α. Χ= 192612,37 Υ=4353855,04

4Β. Χ=192611,39 Υ=4353859,94

4Γ. Χ=192619,24 Υ=4353861,51

4Δ. Χ=192620,22 Υ= 4353856,61

Η διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31-12-2018.

Η Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας (Πολυτεχνείου 15) στην πόλη της Πρέβεζας, την 22η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή με διάρκεια μία (1) ώρα ανά θέση, αρχής γενομένης 10:00 π.μ. για την θέση ΘΜΑ3 και 11:00 π.μ. για την θέση ΘΜΑ4.

Πρέβεζα, 18-06-2018

Ο Προϊστάμενος

της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας

Κύρλας Παντελεήμων

Αγρ.-Τοπογράφος Μηχανικός

ID: 6427
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο