ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙ ΑΔΑ Ω89ΥΗ-ΚΞΒ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διακηρύσσει ότι :

Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της με αριθμ. πρωτ. 34779/25-04-2018 αρχικής διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας (ΑΔΑ: 6700Η-Ω0Δ) της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου, επαναλαμβάνεται σύμφωνα με το αριθμ. 02/08-05-2018 Πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας και την με αριθμ. πρωτ. 39055/08-05-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΧΚΗ-Σ3Λ) Απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 08-05-2018 με την αριθμ. πρωτ. 34779/25-04-2018 διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας (ΑΔΑ: 6700Η-Ω0Δ), η δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, σε θέσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου της Π.Ε. Λασιθίου, την 14η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, ανά θέση:

 

Α1. Υπό δημοπράτηση θέση ΛΑΣΙ08 (25,00 τ.μ.-θαλάσσια σπόρ-1.200,00 €)

Παραλία «Αμμουδάρα»/Δήμος Αγίου Νικολάου/ΠΕ Λασιθίου

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΛΑΣΙ08: παραλία Αμμουδάρα, συνολικού εμβαδού Ε=25,00 τ.μ. για θαλάσσια σπορ με τιμή εκκίνησης 1.200,00 ευρώ,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.200,00 €/έτος x 2 έτη = 2.400,00 €.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: δύο (2) έτη (μέχρι 31.12.2019)

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: (Α) – Χ 655666.05, Ψ 3892524.98

(Β) – Χ 655666.18, Ψ 3892520.74

(Γ) – Χ 655660.30, Ψ 3892520.61

(Δ) – Χ 655660.30, Ψ 3892524.98

 

 

Α2. Υπό δημοπράτηση θέση ΛΑΣΙ09 (45,00 τ.μ.-θαλάσσια σπόρ-2.700,00 €)

Παραλία «Αλμυρός»/Δήμος Αγίου Νικολάου/ΠΕ Λασιθίου

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΛΑΣΙ09: παραλία Αλμυρός, συνολικού εμβαδού Ε=45,00 τ.μ. για θαλάσσια σπορ με τιμή εκκίνησης 2.700,00 ευρώ,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.700,00 €/έτος x 2 έτη = 5.400,00 €.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: δύο (2) έτη (μέχρι 31.12.2019)

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: (Α) – Χ 655496.62, Ψ 3893691.99

(Β) – Χ 655505.61, Ψ 3893691.06

(Γ) – Χ 655505.02, Ψ 3893686.04

(Δ) – Χ 655496.15, Ψ 3893687.03

 

 

Α3. Υπό δημοπράτηση θέση ΛΑΣΙ10 (35,00 τ.μ.-θαλάσσια σπόρ-2.000,00 €)

Παραλία «Σχίσμα Ελούντας»/Δήμος Αγίου Νικολάου/ΠΕ Λασιθίου

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΛΑΣΙ10: παραλία Σχίσμα Ελούντας, συνολικού εμβαδού Ε=35,00 τ.μ. για θαλάσσια σπορ με τιμή εκκίνησης 2.000,00 ευρώ,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.000,00 €/έτος x 2 έτη = 4.000,00 €.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: δύο (2) έτη (μέχρι 31.12.2019)

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: (Α) – Χ 656508.55, Ψ 3903460.03

(Β) – Χ 656500.61, Ψ 3903460.03

(Γ) – Χ 656500.75, Ψ 3903455.66

(Δ) – Χ 656508.82, Ψ 3903455.66

 

Α4. Υπό δημοπράτηση θέση ΛΑΣΙ11 (35,00 τ.μ.-θαλάσσια σπόρ-2.000,00 €)

Παραλία «Πλάκα Βρουχά»/Δήμος Αγίου Νικολάου/ΠΕ Λασιθίου

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΛΑΣΙ11: παραλία Πλάκα Βρουχά, συνολικού εμβαδού Ε=35,00 τ.μ. για θαλάσσια σπορ με τιμή εκκίνησης 2.000,00 ευρώ,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.000,00 €/έτος x 2 έτη = 4.000,00 €.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: δύο (2) έτη (μέχρι 31.12.2019)

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: (Α) – Χ 656868.25, Ψ 3907573.38

(Β) – Χ 656867.13, Ψ 3907577.68

(Γ) – Χ 656859.59, Ψ 3907576.09

(Δ) – Χ 656860.58, Ψ 3907571.66

 

Β. Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις συμμετοχής στην επαναληπτική ηλεκτρονική δημοπρασία

Για τη συμμετοχή στην επαναληπτική ηλεκτρονική δημοπρασία και επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, να περιέλθουν στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο (2) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΟΙΚ. τα δικαιολογητικά, όπως ακριβώς αυτά αναγράφονται στην παράγραφο Β2 της αρχικής Διακήρυξης Πλειοδοτικής Δημοπρασίας (ΑΔΑ: 6700Η-Ω0Δ).

Κρίνεται σκόπιμο, τα δικαιολογητικά να περιέλθουν στην Κτηματική Υπηρεσία Λασιθίου έως την Παρασκευή 11-05-2018 και ώρα 12:00, προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη έκδοση κωδικών πρόσβασης των ενδιαφερομένων στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Η διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης, ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31-12-2019.

Η επαναληπτική ηλεκτρονική δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε και η αρχική ηλεκτρονική δημοπρασία.

ID: 6159
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο