ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΟΧΘΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και ΠΑΡΓΑΣ της ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Κτηματική Υπηρεσία Πρέβεζας
Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 15
Ηλεκτρ. ταχ.: ky-prevezas@gspp.gr
Τηλ.: 2682023329

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΟΧΘΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και ΠΑΡΓΑΣ της ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 “Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις” (285 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 4467/2017 (56 Α’) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 38609 ΕΞ 2023/10-03-2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών, Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 42112 ΕΞ 2019/19-04-2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1443).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών” (181 Α΄).

Διακηρύσσει ότι :
Την 21η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και όχθης, σε θέσεις της Π.Ε. Πρέβεζας (Δήμοι Πρέβεζας και Πάργας), όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, ανά Δήμο:

Α.ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Α1. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)
Δήμος Πρέβεζας/ΠΕ Πρέβεζας

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΠΡΕΒ05: Σαμάκια Μονολιθίου Δήμου Πρέβεζας, συνολικού εμβαδού Ε=15 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση τροχήλατης αυτοκινούμενης καντίνας και με τιμή εκκίνησης 1700€/έτος
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΚΑΝΤΙΝΑ: (Α) – Χ=215481.13, Ψ=4323860.15
(Β) – Χ=215484.13, Ψ=4323860.23
(Γ) – Χ=215484.00, Ψ=4323865.23
(Δ) – Χ=215481.00, Ψ=4323865.15

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΠΡΕΒ06: Σαμάκια Μονολιθίου Δήμου Πρέβεζας, συνολικού εμβαδού Ε=500 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση σετ ομπρελών-ξαπλωστρών και με τιμή εκκίνησης 2500€/έτος
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ:(Α) – Χ=215463.93, Ψ=4323880.95
(Β) – Χ=215476.43, Ψ=4323880.95
(Γ) – Χ=215476.43, Ψ=4323840.95
(Δ) – Χ=215463.93, Ψ=4323840.95

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΠΡΕΒ07: Κανάλι Δήμου Πρέβεζας, συνολικού εμβαδού Ε=15τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση τροχήλατης αυτοκινούμενης καντίνας και με τιμή εκκίνησης 1700€/έτος
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΚΑΝΤΙΝΑ: (Α) – Χ=212689.65, Ψ=4329862.01
(Β) – Χ=212692.02, Ψ=4329863.84
(Γ) – Χ=212695.08, Ψ=4329859.89
(Δ) – Χ=212692.71, Ψ=4329858.05

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΠΡΕΒ08: Κανάλι Δήμου Πρέβεζας, συνολικού εμβαδού Ε=500τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση σετ ομπρελών-ξαπλωστρών και με τιμή εκκίνησης 2500€/έτος
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ:(Α) – Χ=212659.53, Ψ=4329859.98
(Β) – Χ=212669.37, Ψ=4329867.68
(Γ) – Χ=212694.02, Ψ=4329836.18
(Δ) – Χ=212684.18, Ψ=4329828.47

Α2. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)
Δήμος Πάργας/ΠΕ Πρέβεζας

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΠΡΕΒ09: Θέση «Σιούρα» Κοινότητας Βουβοποτάμου Δήμου Πάργας, συνολικού εμβαδού Ε=300 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση σετ ομπρελών-ξαπλωστρών και με τιμή εκκίνησης 2100€/έτος
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ: (Α) – Χ=207216.31, Ψ=4357551.96
(Β) – Χ=207225.49, Ψ=4357540.36
(Γ) – Χ=207209.49, Ψ=4357528.27
(Δ) – Χ=207200.08, Ψ=4357540.06

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΠΡΕΒ10: Θέση «Αη Γιαννάκης» Κοινότητας Πάργας του Δήμου Πάργας, συνολικού εμβαδού Ε=15 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση τροχήλατης αυτοκινούμενης καντίνας και με τιμή εκκίνησης 750€/έτος
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΚΑΝΤΙΝΑ: (Α) – Χ=195005.00, Ψ=4353475.00
(Β) – Χ=195009.39, Ψ=4353477.39
(Γ) – Χ=195010.83, Ψ=4353474.75
(Δ) – Χ=195006.43, Ψ=4353472.36

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Β 1. Δημοσίευση Διακήρυξης
Η Διακήρυξη της δημοπρασίας δημοσιεύεται καταρχάς, και επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας, ταυτόχρονα στο Διαύγεια HTTPS://diavgeia.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΟΙΚ με επιμέλεια του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας. Παράλληλα τοιχοκολλάται στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας και των αντίστοιχων ΟΤΑ.
Τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης των ΟΤΑ αποστέλλονται άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο στην Κτηματική Υπηρεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης με δική τους επιμέλεια και ευθύνη.

Β2. Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία

Προκειμένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών:
α) Να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του, υποβάλλοντας αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι αποδέχεται τους όρους που διέπουν τη διαδικασία της διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών, ότι αναγνωρίζει την εγκυρότητα του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, καθώς και ότι έχει στην κατοχή του κατά το χρόνο αποστολής της αίτησής του ισχυρά τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου Β7 της παρούσης (σύμφωνα με το παράρτημα 1 της παρούσης). Η συμμετοχή των νομικών προσώπων γίνεται δια του νομίμου εκπροσώπου τους σύμφωνα με το παράρτημα 2 της παρούσης. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή υπέρ του δημοσίου σαρωμένη.
Η εγγυητική επιστολή υπέρ του δημοσίου να αντιστοιχεί στο ένα δέκατο (1/10) της τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας, ως εγγύηση για την έγκυρη συμμετοχή στη δημοπρασία, στην οποία να αναφέρεται ρητά: «Για συμμετοχή στην από …-…-201.. ηλεκτρονική δημοπρασία της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας και ειδικότερα για τον κωδικό θέσης: ΠΡΕΒ…, με σκοπό την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – κοινόχρηστης παραλίας». Η Εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης με τον τελευταίο πλειοδότη. Στην εγγυητική επιστολή τίθεται όρος ότι θα καταπέσει άμεσα σε περίπτωση μη υπογραφής της σχετικής σύμβασης με υπαιτιότητα του δικαιούχου της παραχώρησης (άρθρο 10 της παρούσας).
β) Με μέριμνα του ενδιαφερομένου θα πρέπει να περιέλθει, εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η πρωτότυπη υπογεγραμμένη (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου (α) του παρόντος άρθρου και η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Επίσης, στην περίπτωση συμμετοχής των νομικών προσώπων θα πρέπει να αποσταλεί και το πρωτότυπο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διεκδικήσει περισσότερες από μια δημοπρατούμενες θέσεις, τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται για κάθε θέση ενδιαφέροντος χωριστά.
Η απόφαση της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετέχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Εφόσον τα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου γίνουν αποδεκτά από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας θα πρέπει να εκπαιδευτεί με δική του ευθύνη και επιμέλεια στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών, σύμφωνα με οδηγίες που θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και εικονική δημοπρασία, και λαμβάνει χώρα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη χρήση του συστήματος εκ μέρους των συμμετεχόντων.

Β 3. Ενημέρωση των ενδιαφερομένων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και από τα γραφεία της έδρας της Κτηματικής Υπηρεσίας στην πόλη της Πρέβεζας (οδός Πολυτεχνείου αρ. 15, Τ.Κ. 48100, τηλ. 2682023329 – e-mail: ky-prevezas@gspp.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες αναρτώνται για τους ενδιαφερόμενους πολίτες στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr).

Β 4. Τρόπος Διενέργειας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας

Διενεργείται διαδικτυακά υπό την εποπτεία της Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας η οποία κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας θα βρίσκεται στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας.
Ότι ο τύπος της δημοπρασίας είναι «δυναμική». Συγκεκριμένα:
η δημοπρατούμενη θέση κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που θα προσφέρει το υψηλότερο τίμημα.
Κάθε νέα προσφορά του συμμετέχοντα, προκειμένου να γίνει δεκτή, πρέπει:
να είναι μεγαλύτερη της υπερισχύουσας προσφοράς της δημοπρασίας ή της αμέσως προηγούμενης προσφοράς του, κατά το βήμα της δημοπρασίας το οποίο ορίζεται σε 3% της τιμής εκκίνησης, ή ακέραιο πολλαπλάσιο αυτού.
Η πρώτη προσφορά γίνεται αποδεκτή, εφόσον είναι τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη με την τιμή εκκίνησης και εντός του χρόνου που ορίζεται από τη διακήρυξη
Οι προσφορές γίνονται αποδεκτές εφ’ όσον είναι χρονικά έγκυρες, δηλ. το σύστημα τις επεξεργάζεται εντός του χρόνου διενέργειας της δημοπρασίας και τυχόν παρατάσεών του. Ο χρόνος μετράται αποκλειστικά από το σύστημα διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών.
Σε περίπτωση υποβολής ίσων προσφορών από τους συμμετέχοντες, εκτός της υπερισχύουσας προσφοράς όπου δεν δύναται να υπάρχει ισοπαλία, η σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων καθορίζεται με βάση την πρώτη χρονικά υποβληθείσα προσφορά.

Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν σχόλια στις προσφορές τους, ούτε αυτά λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Η προσφορά κάθε συμμετέχοντα εφόσον γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται. Κάθε νέα προσφορά του ίδιου συμμετέχοντα, εφόσον γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές του, τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται. Ο τελευταίος πλειοδότης δεσμεύεται από την προσφορά του και η δημοπρατούμενη θέση κατακυρώνεται σε αυτόν.
Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας στο συμμετέχοντα εμφανίζονται: η τιμή εκκίνησης, η κατάταξή του, το ιστορικό των προσφορών του και ο χρόνος του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.
Η διάρκεια του πλειστηριασμού είναι τριάντα λεπτά (30’). Εάν όμως εντός του τελευταίου τρίλεπτου πριν τη λήξη του χρόνου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας υπάρχει αποδεκτή από το σύστημα προσφορά, το πέρας του χρονικού διαστήματος θα παρατείνεται αυτομάτως για ένα τρίλεπτο. Η παράταση επαναλαμβάνεται εφ’ όσον στο διάστημα των 3 λεπτών υπάρξει έστω και μια έγκυρη προσφορά, μέχρι να παρέλθει άπρακτο τρίλεπτο παράτασης.
Μετά τη λήξη του διαγωνισμού καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.
Για τα τυχόν προβλήματα του λογισμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής των συμμετεχόντων δεν ευθύνεται το Υπουργείο Οικονομικών.
Ακύρωση δημοπρασίας επιτρέπεται αποκλειστικά μόνο σε περίπτωση σφάλματος του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών που καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή της, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της αρμόδιας Δ/νσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, που θα αποσταλεί άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο και έκδοσης πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας. Η δημοπρασία δε διακόπτεται για λόγους προβλήματος υποδομής του συμμετέχοντα ή αδυναμίας υποβολής προσφοράς αυτού.

Β5. Υπογραφή πρακτικών ηλεκτρονικής δημοπρασίας
Η αναφορά με το αποτέλεσμα και το ιστορικό της δημοπρασίας εξάγεται ηλεκτρονικά από το σύστημα διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, εκτυπώνεται από την Επιτροπή και ενσωματώνεται στα πρακτικά. Βάσει της σειράς κατάταξης η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας εκδίδει τα πρακτικά μέχρι την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας, εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των πρακτικών της ηλεκτρονικής δημοπρασίας εκδίδει απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας και την κοινοποιεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στους συμμετέχοντες. Αφού παρέλθει ο χρόνος υποβολής των ενστάσεων του άρθρου 13 της παρούσας απόφασης, με μέριμνα του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας καλείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) o ο τελευταίος πλειοδότης, ο οποίος οφείλει να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας απόφασης.
Ο δικαιούχος δεν δικαιούται τη μείωση του ανταλλάγματος από της κατακυρώσεως της θέσης και εφεξής.

Β6. Υποβολή ενστάσεων
Ένσταση κατά της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας (αρχικής ή επαναληπτικής), μπορεί να υποβληθεί εγγράφως από τους συμμετέχοντες και να περιέλθει με μέριμνά τους ενώπιον του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση με αποδεικτικό της ως άνω απόφασης στους συμμετέχοντες.
Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών και εκδίδεται απόφαση από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας που κοινοποιείται στον ενιστάμενο.

Β7. Δικαιολογητικά και Σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης
Η σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, υπογράφεται μεταξύ του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας ή του νόμιμου αναπληρωτή του και του τελευταίου πλειοδότη – δικαιούχου παραχώρησης, εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την κλήση του τελευταίου πλειοδότη, εφόσον αυτός προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, για τα οποία είχε δεσμευτεί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή της παραγράφου Β2 της παρούσας απόφασης. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:
α) φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
β) Άδεια λειτουργίας (όπου από το νόμο απαιτείται)/ γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από το ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χρήσεις (δραστηριότητες, που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού), προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
γ) φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας.
δ) αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα του ΠΔ 180/1979.
ε) εγγυητική επιστολή για την ακριβή εκπλήρωση (καλή εκτέλεση) των όρων της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου, η οποία εκδίδεται υπέρ του δημοσίου για ποσό ίσο με το 1/10 του επιτευχθέντος τιμήματος της δημοπρασίας και επιστρέφεται μετά τη λήξη της παραχώρησης. Στην εγγυητική επιστολή τίθεται όρος, ότι θα καταπέσει άμεσα υπέρ του Δημοσίου μετά την έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της σύμβασης.
Η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας εξετάζει την εγκυρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών. Εάν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή πάσχουν ακυρότητας, τότε η Επιτροπή εκδίδει άμεσα πρακτικό, όπου καταγράφονται οι λόγοι απόρριψης του προσφέροντα και ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εκδίδει απόφαση έγκρισης του σχετικού πρακτικού. Το πρακτικό αυτό κοινοποιείται με αποδεικτικό στον ενδιαφερόμενο.
Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα υπογραφής σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης περιέρχεται στον κατά σειρά επόμενο πλειοδότη, ο οποίος ενημερώνεται άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και καλείται εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο.
Σε περίπτωση που και ο δεύτερος πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και σε περίπτωση που απορριφθεί ο προσφέρων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο διενεργείται νέα δημοπρασία.
Στη σύμβαση αναγράφονται υποχρεωτικά ο τόπος (με παραπομπή σε σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο φέρει τις συντεταγμένες του προς παραχώρηση χώρου), το εμβαδόν της παραχωρούμενης έκτασης των κοινοχρήστων χώρων, το είδος της χρήσης, το ποσόν του ανταλλάγματος χρήσης και ο καθορισμός τυχόν δόσεων για την καταβολή του με τις ημερομηνίες καταβολής καθώς και η προβλεπόμενη χρονική διάρκεια της παραχώρησης.
Προ της υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης, ο δικαιούχος της παραχώρησης δεν μπορεί να εγκατασταθεί στον προς παραχώρηση κοινόχρηστο χώρο.
Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης με υπαιτιότητα του πλειοδότη (ανεπαρκή δικαιολογητικά, μη προσέλευση κλπ) η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του δημοσίου. Επιπλέον καταλογίζεται η διαφορά του ποσού του πλειοδότη και του επόμενου κατά σειρά πλειοδότη. Το σχετικό ποσόν βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ
Ο δικαιούχος της παραχώρησης δε δύναται να μεταβιβάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το παραχωρούμενο δικαίωμα της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων, πλήν μόνο υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας ΚΥΑ της περίπτωσης β΄ της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει.
Η σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης συντάσσεται σε τρία (3) αντίτυπα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, μετά την εφάπαξ καταβολή του ετήσιου ανταλλάγματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Μετά την υπογραφή της σύμβασης το ποσοστό του μισθώματος που αντιστοιχεί στο Ελληνικό Δημόσιο για τα έτη 2024 και 2025 θα βεβαιωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε μία δόση, με ημερομηνία καταβολής έως 31-03-2024 και έως 31-03-2025 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα ετήσια ποσοστά των μισθωμάτων θα καταβληθούν από το μισθωτή σε μία δόση στην Ταμειακή Υπηρεσία του αντίστοιχου Δήμου με καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής τις ανωτέρω.
Ο δικαιούχος της παραχώρησης οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση και την Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει.

Β8. Διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης
Η διάρκεια της παραχώρησης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και λήγει όπως ειδικότερα ορίζεται ανωτέρω ανά θέση (κωδικό θέσης).

Β9. Λήξη παραχώρησης.
Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συμβατικής διάρκειας της παραχώρησης ο δικαιούχος της παραχώρησης, υποχρεούται να εγκαταλείψει τον χώρο, απομακρύνοντας όλες τις κατασκευές και παραδίδοντάς τον στην αρχική του κατάσταση, διαφορετικά λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας.

Β10.Υπεκμίσθωση, Αναμίσθωση.
Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους μισθωτές, η σιωπηρή αναμίσθωση, καθώς και η τυχόν μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης, πλήν μόνο υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας ΚΥΑ της περίπτωσης β΄ της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει.
Σε περίπτωση μη τήρησης του ως άνω όρου, η σύμβαση λύεται μονομερώς εκ μέρους του Δημοσίου και λαμβάνονται τα σχετικά μέτρα προστασίας ήτοι Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης αλληλέγγυα και εις ολόκληρον τόσο στο μισθωτή όσο και στον υπεκμισθωτή και Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής.

Β11. Προθεσμία καταβολής του ανταλλάγματος.

Η καταβολή του ανταλλάγματος γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ.2β του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της παρ. 2 του ως άνω άρθρου με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4467/2017

Β12 Λύση της Σύμβασης Παραχώρησης
1.Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή λύση από το Δημόσιο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας, αλλά και για λόγους κατασκευής λιμενικών έργων.
2. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της κοινής υπουργικής απόφασης απόφασης της παρ.2β του ως άνω άρθρου, όπως ισχύει, καθώς και εν γένει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων στους παραχωρούμενους χώρους λύεται η σύμβαση και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα, για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων κατά παντός υπευθύνου.
3. Λύση της σύμβασης αζημίως για το δικαιούχο της παραχώρησης, είναι δυνατή μόνο για την περίπτωση της ως άνω παραγραφου 1, καθώς και στις παρακάτω περιπτώσεις:
Α. Έγκαιρης έγγραφης ενημέρωσης της Κτηματικής Υπηρεσίας (από 1/1 έως 31/3 εκάστου έτους)
Β. Για λόγους αποδεικνυόμενης ανωτέρας βίας που καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση του σκοπού της σύμβασης. Τη συνδρομή της ανωτέρας βίας εξετάζει η Τριμελής Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών και εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηματικής, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
Σε κάθε άλλη περίπτωση ο δικαιούχος υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο του προβλεπόμενου στη σύμβαση ανταλλάγματος, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης του ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Κτηματική Υπηρεσία.
Η λύση πραγματοποιείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα, για λύσεις της ως άνω παραγράφου 1, τυχόν ποσό ανταλλάγματος που αντιστοιχεί στην περίοδο μη χρήσης από τον δικαιούχο επιστρέφεται.

Β13 Λήψη Μέτρων Προστασίας
Το Δημόσιο, ως κύριος και διαχειριστής των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, διατηρεί το δικαίωμα για την προστασία τους, καθώς και όλες τις ερευνητικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες του, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Δ/γμα 11/ 12−11−1929, Α.Ν. 263/1968, Ν. 2971/2001 κ.τ.λ.) και ασκούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. Ο χρήστης υποχρεούται να βοηθά και να συνδράμει στους ελέγχους των αρμοδίων οργάνων στην ευρύτερη περιοχή του.

Β14 Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με εντολή του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, εφόσον αυτή αποβεί άγονη ή άκυρη.
Η επαναληπτική δημοπρασία διακηρύσσεται με περιληπτική διακήρυξη, με τους όρους της αρχικής, δημοσιευόμενη άμεσα, σύμφωνα με την οριζόμενη στην παράγραφο Β1 της παρούσας διαδικασία και διενεργείται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) εργασίμων ημερών μετά τη δημοσίευσή της.

Β15 Υποχρεώσεις δικαιούχου παραχώρησης
Ο δικαιούχος της παραχώρησης υπόκειται στις υποχρεώσεις των διατάξεων του ν. 2971/2001, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις που απορρέουν από τις:
Α) Την υπ΄αριθμ 38609 ΕΞ 2023/10-03-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 2β του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει και
Β) Την υπ΄αριθμ 42112 ΕΞ 2019/19-04-2019 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών της παραγράφου 2α του άρθρου 13 του ν.2971/2001 όπως ισχύει (Β’ 1443).
Ο παραχωρημένος χώρος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία παραχωρήθηκε.
Ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, τα όρια αυτού και εν γένει τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο σε καλή κατάσταση, άλλως λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας των διατάξεων περί προστασίας των Δημοσίων Κτημάτων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.
Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κλπ), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κλπ. Η τοποθέτηση σχετικών ενημερωτικών πινακίδων επιβάλλεται να γίνει εντός των κοινόχρηστων χώρων.
Ο δικαιούχος υποχρεούται στη χρήση υλικών εναρμονισμένων με το περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα κλπ) και απαγορεύεται η τοποθέτηση ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ κλπ.
Ο παραχωρημένος χώρος θα είναι ελεύθερος, χωρίς περιορισμούς και σε καμία περίπτωση δεν θα περιορίζεται ο κοινόχρηστος χώρος του αιγιαλού, ενώ δεν θα επιτρέπεται καμία εγκατάσταση μόνιμου χαρακτήρα επ΄αυτού, ούτε η διέλευση τροχοφόρων.
Η μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% αυτού, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
Ο παραχωρούμενος – κοινόχρηστος χώρος απαγορεύεται να περιφραχθεί και πρέπει να εξασφαλίζεται από πλευράς υγιεινής, αισθητικής και ρύπανσης ή αλλοίωσης του περιβάλλοντος. Ο δικαιούχος της παραχώρησης υποχρεούται να μεριμνεί για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, για την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμάτων και γενικά για την καθαριότητα της ακτής και του περιβάλλοντος αυτής χώρου. Υποχρεούται, επίσης, να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 και γενικά να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των λουομένων, των εργαζομένων, αλλά και όσων κινούνται στους χώρους αυτούς.
Συμφωνείται απερίφραστα ότι το Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρει για πιθανές καταστροφές που ενδεχομένως θα προκληθούν εξαιτίας ισχυρής κυματαγωγής ή άλλου φυσικού φαινομένου στην περιουσία του δικαιούχου.

Β16 Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για τους εκμεταλλευτές καντινών.
Στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών − αυτοκινούμενων ή μη − εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου Α με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30−7−2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι’ αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15,00 τ.μ. Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κτλ). Για τις παραχωρήσεις καντινών δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου.

Τα επισυναπτόμενα παραρτήματα: 1 και 2 «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση», της παραγράφου Β2 της παρούσας, καθώς και οι τεχνικοί όροι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας (που αναρτώνται στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών και αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συμμετέχοντες), αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της διακήρυξης.
Πρέβεζα, 11-07-2023
Ο Προϊσταμένος
της Κτηματικής Υπηρεσίας
Πρέβεζας

ΚΥΡΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Αγρ.-Τοπογράφος Μηχανικός

 

ID: 20102801

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ID: 6415
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο