ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 “Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις” (285 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 4467/2017 (56 Α’) και ισχύει.

Την αριθ. πρωτ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 (1636 Β’) ΚΥΑ Εσωτερικών, Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Την αριθμ. πρωτ. ΔΔΠ0008701/0544Β /ΕΞ2017/07.06.2017 (2042 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών” (181 Α΄).

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔΠ Β 0003982ΕΞ2018/07-03-2018 (ΑΔΑ: ΨΦΝΟΗ-ΘΟΩ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Διακηρύσσει ότι :

Την 26η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και με ώρα έναρξης 13:00 θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός προφορικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις του Δήμου Σκοπέλου της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:

Α.ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Α1. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος Σκοπέλου/ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης 01: ΚΑΣΤΑΝΙ, συνολικού εμβαδού Ε=20,00 τ.μ. για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 6,00 ευρώ/τ.μ.,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 120,00€/έτος x 2 έτη =240,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: (Α) – Χ 470025,68 , Ψ 4330000,21

(Β) – Χ 470029,35, Ψ 4330004,87

(Γ) – Χ 470026,70, Ψ 4330006,95

(Δ) – Χ 470023,03, Ψ 4330002,26

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης 02: ΣΤΑΦΥΛΟΣ, συνολικού εμβαδού Ε=18,00 τ.μ. για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 10,00 ευρώ/τ.μ.,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 180,00€/έτος x 2 έτη = 360,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: (Α) – Χ 478059,17 , Ψ 4326049,08

(Β) – Χ 478064,86, Ψ 4326049,87

(Γ) – Χ 478065,55, Ψ 4326046,89

(Δ) – Χ 478059,73, Ψ 4326045,97

Β. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Β 1. Δημοσίευση Διακήρυξης

Η Διακήρυξη της δημοπρασίας δημοσιεύεται καταρχάς, και επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας, ταυτόχρονα στο Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr/://diavgeia.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΟΙΚ με επιμέλεια του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας. Παράλληλα τοιχοκολλάται στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας και των αντίστοιχων ΟΤΑ.

Τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης των ΟΤΑ αποστέλλονται άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο στην Κτηματική Υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης με δική τους επιμέλεια και ευθύνη.

Β2. Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις συμμετοχής στην Προφορική Δημοπρασία

Για τη συμμετοχή στην προφορική δημοπρασία και επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, να περιέλθουν στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας τα παρακάτω:

 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράφει κατ’ ελάχιστον ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την θέσης για την οποία ενδιαφέρεται. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων γίνεται δια του νομίμου εκπροσώπου τους.

 Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση , στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

 Εγγυητική επιστολή, για ποσό ίσο με το ένα δέκατο (1/10) της τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας, ως εγγύηση για την έγκυρη συμμετοχή στη δημοπρασία στην οποία θα αναφέρεται ρητά: «Για συμμετοχή στην από 26-07-2018 προφορική δημοπρασία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας και ειδικότερα για την θέση: ……….. , με σκοπό την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – κοινόχρηστης παραλίας για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής». Η Εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης με τον τελευταίο πλειοδότη. Στην εγγυητική επιστολή τίθεται όρος, ότι θα καταπέσει άμεσα μετά την έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

 Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου(30 ημέρες)

 Νόμιμη άδεια λειτουργίας επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από το ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χρήσεις ((δραστηριότητες, που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού), προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

 Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διεκδικήσει περισσότερες από μια δημοπρατούμενες θέσεις, τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται για κάθε θέση ενδιαφέροντος χωριστά.

Β 3. Ενημέρωση των ενδιαφερομένων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και από τα γραφεία της έδρας της Κτηματικής Υπηρεσίας στην πόλη του Βόλου (οδός Θέσπιδος αρ. 2, Τ.Κ. 38001, τηλ. 24213 –54720 e-mail: kthmmagn@otenet.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Β 4. Τρόπος Διενέργειας της Προφορικής Δημοπρασίας

Διενεργείται προφορικά υπό την εποπτεία της Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας.

Ο τύπος της δημοπρασίας είναι «απλή πλειοδοτική» δηλ. οι δημοπρατούμενες θέσεις κατακυρώνονται στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει το υψηλότερο τίμημα.

Η Επιτροπή Διεξαγωγής της δημοπρασίας, πριν από την έναρξη της δημοπρασίας παραλαμβάνει τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία και εξετάζει την πληρότητά του και την τήρηση των όρων της αριθ.ΔΔΠ0007378/0454Β΄ΕΞ2017/11-05-2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (ΦΕΚ 1636Β΄/12-05-2017) όπως ισχύει. Σε περίπτωση απόρριψης εκάστου ενδιαφερομένου από τη διαδικασία, η απάντηση της Επιτροπής Διεξαγωγής των Δημοπρασιών πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Κάθε νέα προσφορά, προκειμένου να γίνει δεκτή, πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αμέσως προηγούμενης (υπερισχύουσας), κατά το βήμα της δημοπρασίας το οποίο ορίζεται σε 3% της τιμής εκκίνησης, ή ακέραιο πολλαπλάσιο αυτού. Η πρώτη προσφορά γίνεται αποδεκτή, εφόσον είναι τουλάχιστον ίση με την τιμή εκκίνησης και εντός του χρόνου που ορίζεται από τη διακήρυξη. Δεν επιτρέπεται να δίνεται προσφορά ίση με την τελευταία υψηλότερη έγκυρη προσφορά.

Οι προσφορές γίνονται αποδεκτές εφ’ όσον είναι χρονικά έγκυρες, δηλ. εντός του χρόνου διενέργειας της δημοπρασίας και τυχόν παρατάσεών του.

Ο συμμετέχων καταθέτει την προσφορά του στην Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής εκφωνεί όλες τις προσφορές μεγαλοφώνως. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά με το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του πλειοδότη με τη σειρά που εκφωνούνται. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά των τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει προς την Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, πριν την έναρξη αυτής, παρουσιάζοντας νόμιμη απλή εξουσιοδοτική πράξη, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η διάρκεια της δημοπρασίας είναι τριάντα λεπτά (30’) και μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Τα πρακτικά συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

Β5. Υπογραφή πρακτικών προφορικής δημοπρασίας

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας και τον τελευταίο πλειοδότη. Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας εκδίδει Απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας την οποία κοινοποιεί άμεσα εγγράφως και με απόδειξη ή ηλεκτρονικά (με ψηφιακή υπογραφή) στους συμμετέχοντες. Αφού παρέλθει ο χρόνος υποβολής των ενστάσεων (δύο ημέρες από την κοινοποίηση της Απόφασης έγκρισης των πρακτικών της Δημοπρασίας στους συμμετέχοντες), με μέριμνα του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας καλείται ο τελευταίος πλειοδότης, ο οποίος οφείλει να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης εφόσον προσκομίσει εγγυητική επιστολή για την ακριβή εκπλήρωση (καλή εκτέλεση) των όρων της σύμβασης παραχώρησης απλης χρήσης κοινόχρηστου χώρου. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ο υπερού δεν δικαιούται τη μείωση του ανταλλάγματος από της κατακυρώσεως της θέσης και εφεξής.

Β6. Υποβολή ενστάσεων

Ένσταση κατά της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας, μπορεί να υποβληθεί εγγράφως από τους συμμετέχοντες και να περιέλθει με μέριμνά τους ενώπιον του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο (2) ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης.

Β7. Δικαιολογητικά και Σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης

Εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης των πρακτικών της δημοπρασίας, υπογράφεται σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, μεταξύ του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας και του τελευταίου πλειοδότη – υπερού.

Η σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης υπογράφεται εφόσον ο τελευταίος πλειοδότης προσκομίσει, επιπλέον των δικαιολογητικών που κατέθεσε την ημέρα της δημοπρασίας, εγγυητική επιστολή για την ακριβή εκπλήρωση (καλή εκτέλεση) των όρων της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου, η οποία εκδίδεται για ποσό ίσο με το 1/10 του επιτευχθέντος τιμήματος της δημοπρασίας και επιστρέφεται μετά τη λήξη της παραχώρησης.

Στην εγγυητική επιστολή τίθεται όρος, ότι θα καταπέσει άμεσα μετά την έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας εξετάζει την εγκυρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών. Εάν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή πάσχουν ακυρότητας, τότε η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας εκδίδει νέο πρακτικό, όπου καταγράφονται οι λόγοι απόρριψης του προσφέροντα και ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας εκδίδει απόφαση έγκρισης του πρακτικού. Το δικαίωμα υπογραφής σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης μεταβιβάζεται στον προσφέροντα με τη δεύτερη υψηλότερη προσφορά, ο οποίος ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης και καλείται για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα (ομοίως αν απορριφθεί και ο δεύτερος).

Η σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης συντάσσεται σε τρία (3) αντίτυπα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, μετά την εφάπαξ καταβολή ποσοστού 50% επί του συνολικού ανταλλάγματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου εάν πρόκειται για ετήσια παραχώρηση ή της πρώτης από τις ισόποσες δόσεις που χωρίζεται αυτό σε περίπτωση διετούς παραχώρησης.

Β8. Διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται διετής. Αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και λήγει την 31/12/2019, όπως ειδικότερα ορίζεται ανωτέρω ανά θέση (κωδικό θέσης).

Β9. Λήξη παραχώρησης.

Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συμβατικής διάρκειας της παραχώρησης ο υπερού, υποχρεούται να εγκαταλείψει τον χώρο, απομακρύνοντας όλες τις κατασκευές και παραδίδοντάς τον στην αρχική του κατάσταση, διαφορετικά λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας.

Πρόωρη λήξη της σύμβασης με ευθύνη του υπερού, άνευ οικονομικών επιπτώσεων, είναι δυνατή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας (ασθένεια, θάνατος, διακοπή εργασιών) ή εφόσον γίνει σχετική γνωστοποίηση από τον ενδιαφερόμενο έως την 31/1 πριν την έναρξη της θερινής περιόδου. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο υπερού υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο του προβλεπόμενου στη σύμβαση ανταλλάγματος, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης του ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Κτηματική Υπηρεσία.

Β10.Υπεκμίσθωση, Αναμίσθωση.

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους μισθωτές, καθώς και τυχόν σιωπηρή αναμίσθωση. Σε περίπτωση μη τήρησης του ως άνω όρου, η σύμβαση ακυρώνεται και λαμβάνονται τα σχετικά μέτρα προστασίας (ΠΚΑΑΧ) αλληλέγγυα και εις ολόκληρον τόσο στο μισθωτή όσο και στον υπεκμισθωτή.

Β11. Προθεσμία καταβολής του ανταλλάγματος.

Η καταβολή του ανταλλάγματος γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7, της αριθ. ΔΔΠ 0007378/0454Β’ ΕΞ2017/11-05-2017,(1636 Β’), Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως ισχύει.

Β12 Ανάκληση Παραχώρησης

Α) Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας, αλλά και για λόγους κατασκευής λιμενικών έργων.

Β) Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄/11-05-2017 (1636 Β), απόφασης ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και εν γένει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων στους παραχωρούμενους χώρους ανακαλείται η σύμβαση και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ μέτρα, για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων κατά παντός υπευθύνου.

Η ανάκληση πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα για ανακλήσεις της περίπτωσης Α), τυχόν ποσό ανταλλάγματος που αντιστοιχεί στην περίοδο μη χρήσης από τον υπερού επιστρέφεται.

Β13 Λήψη Μέτρων Προστασίας

Το Δημόσιο, ως κύριος και διαχειριστής των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, διατηρεί το δικαίωμα για την προστασία τους, καθώς και όλες τις ερευνητικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες του, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Δ/γμα 11/ 12−11−1929, Α.Ν. 263/1968, Ν. 2971/2001 κ.τ.λ.) και ασκούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. Ο χρήστης υποχρεούται να βοηθά και να συνδράμει στους ελέγχους των αρμοδίων οργάνων στην ευρύτερη περιοχή του.

Β14 Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με εντολή του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, εφόσον αυτή αποβεί άγονη (άρθρο 11 της με αριθμό ΔΔΠ0008701/0544ΒΕΞ2017 ΥΑ του Υπουργού Οικονομικών) όπως ισχύει, με τους όρους της παρούσας, δημοσιοποιούμενη εντός 3 εργασίμων ημερών, σύμφωνα με την οριζόμενη στην παράγραφο Β1 της παρούσας διαδικασία.

Η διακήρυξη για την επαναληπτική προφορική δημοπρασία εκδίδεται και δημοσιεύεται την επομένη ημέρα της διεξαγωγής της άγονης δημοπρασίας.

Β15 Υποχρεώσεις υπερού η παραχώρηση

Ο υπερού η παραχώρηση υπόκειται στις υποχρεώσεις των διατάξεων του ν. 2971/2001, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της με αρ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 (1636 Β΄) ΚΥΑ Εσωτερικών, Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί “Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού”, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ο παραχωρημένος χώρος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία παραχωρήθηκε.

Ο υπερού υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, τα όρια αυτού και εν γένει τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο σε καλή κατάσταση, άλλως λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας των διατάξεων περί προστασίας των Δημοσίων Κτημάτων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.

Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κλπ), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κλπ. Η τοποθέτηση σχετικών ενημερωτικών πινακίδων επιβάλλεται να γίνει εντός των κοινόχρηστων χώρων.

Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 2 και 13 του ν. 2971/2001, επιτρέπονται, αποκλειστικά προς διευκόλυνση της πρόσβασης και κυκλοφορίας των λουομένων και για την ασφάλεια αυτών κατά την παραμονή τους εντός των προαναφερθέντων κοινοχρήστων χώρων, κατασκευές μη μόνιμου χαρακτήρα που περιοριστικά προβλέπονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της ΚΥΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  − ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ − ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ».

Ο υπερού η παραχώρηση υποχρεούται στη χρήση υλικών εναρμονισμένων με το περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα) και απαγορεύεται η τοποθέτηση ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ κλπ.

Ο υπερού η παραχώρηση πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ώστε να μην τίθενται θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μισθωτών που ασκούν ομοειδή δραστηριότητα.

Ο παραχωρημένος χώρος θα είναι ελεύθερος, χωρίς περιορισμούς και σε καμία περίπτωση δεν θα περιορίζεται ο κοινόχρηστος χώρος του αιγιαλού, ενώ δεν θα επιτρέπεται καμία εγκατάσταση μόνιμου χαρακτήρα επ΄αυτού, ούτε η διέλευση τροχοφόρων.

Η μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% αυτού, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.

Ο παραχωρούμενος – κοινόχρηστος χώρος απαγορεύεται να περιφραχθεί και πρέπει να εξασφαλίζεται από πλευράς υγιεινής, αισθητικής και ρύπανσης ή αλλοίωσης του περιβάλλοντος. Ο υπερού η παραχώρηση υποχρεούται να μεριμνεί για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, για την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και γενικά για την καθαριότητα της ακτής και του περιβάλλοντος αυτής χώρου. Υποχρεούται, επίσης, να τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 23/2000 και γενικά να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των λουομένων, των εργαζομένων, αλλά και όσων κινούνται στους χώρους αυτούς.

Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισμάτων πέραν των ορίων της παραχώρησης.

Συμφωνείται απερίφραστα ότι το Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρει για πιθανές καταστροφές που ενδεχομένως θα προκληθούν εξαιτίας ισχυρής κυματαγωγής ή άλλου φυσικού φαινομένου στην περιουσία του υπερού η παραχώρηση.

Β16 Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για τους εκμεταλλευτές καντινών.

Στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών−αυτοκινούμενων ή μη−εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου Α με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30−7−2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι’ αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ. Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κτλ). Για τις παραχωρήσεις καντινών δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου.

Τα επισυναπτόμενα παραρτήματα: 1 «Υπεύθυνη Δήλωση της ενότητας 2, της παραγράφου Β2 της παρούσας», 2 «αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ενότητας 2, της παραγράφου Β2 της παρούσας» αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της διακήρυξης.

Βόλος, 16-07-2018

Η Προϊσταμένη

της Κτηματικής Υπηρεσίας

Μαγνησίας

Τραχανατζή Μαρία

Εγκρίνεται

Βόλος, 16-07-2018

Η Προϊσταμένη της

Κτηματικής Υπηρεσίας

Μαγνησίας

Τραχανατζή Μαρία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας  
Ο – Η Όνομα:   Επώνυμο:    
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:    
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:    
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:    
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

   
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Έχω λάβει πλήρη γνώση των όρων της από ……………………… Διακήρυξης (αρ. πρωτ. …………../ΑΔΑ: …………………..) της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – κοινόχρηστης παραλίας με προφορική δημοπρασία στον Δήμο …………………………………………… της ΠΕ…………………….. και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Ημερομηνία:…… -………-2018

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ…………………

(ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ: ………………………….)

του ΔΗΜΟΥ…………….. της ΠΕ………………..

της ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. …………./……..-……….-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η………………………………………………. του …………………..,κάτοικος………………….,οδός……………αρ……………….. ΑΦΜ………………………../Δ.Ο.Υ…………,Α.Δ.Τ………………..,τηλ.επικοινωνίας………………………………………., δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου………………………………………..

ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στη δημοπρασία που θα διεξαχθεί στις ………………………………………… για την Παραχώρηση Δικαιώματος Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας στον/στους Δήμο/Δήμους…………………… της ΠΕ ……………………………από την Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας……………………………………………… για τη ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ …………………………………….

Για το λόγο αυτό εκδόθηκε και βρίσκεται στην κατοχή μου η με αρ. ………………../…….-……- 2018 Εγγυητική Επιστολή, ποσού ………………………………………€ (………………………………………………………………………….ολογράφως) της……………………………………………………………………………………..

…………………., ……..-……..-2018

Ο/Η Ενδιαφερόμενος/η

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ…………………

(ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ: ………………………….)

του ΔΗΜΟΥ…………….. της ΠΕ………………..

της ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. …………./……..-……….-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η………………………………………………. του …………………..,κάτοικος………………….,οδός……………αρ……………….. ΑΦΜ………………………../Δ.Ο.Υ…………,Α.Δ.Τ……………………………….,τηλ.επικοινωνίας……………………………………….,δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου…………………………………………………………………………, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία“…………………………………”,ΑΦΜ……………………../Δ.Ο.Υ……………..,έδρα ……………………………..,δηλώνω με την παρούσα το ενδιαφέρον συμμετοχής της ανωτέρω δι’ εμού στη δημοπρασία που θα διεξαχθεί στις ………………………………………… για την Παραχώρηση Δικαιώματος Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας στον/στους Δήμο/Δήμους…………………… της ΠΕ ……………………………από την Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας ……………………………………………… για τη ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ …………………………………….

Για το λόγο αυτό εκδόθηκε και βρίσκεται στην κατοχή μου η με αρ. ………………../…….-……- 2018 Εγγυητική Επιστολή, ποσού ………………..€ (…………………………………………….ολογράφως) της……………………………………………………………………………………..

…………………., ……..-……..-2018

Σφραγίδα εταιρείας

Υπογραφή εκπροσώπου

ID: 7553
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο