Διακήρυξη Δημοπρασίας της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις των Δήμων Σκιάθου, Σκοπέλου και Ζαγοράς – Μουρεσίου της ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 “Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις” (285 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 4467/2017 (56 Α’) και ισχύει.

Την αριθ. πρωτ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 (1636 Β’) ΚΥΑ Εσωτερικών, Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Την αριθμ. πρωτ. ΔΔΠ0008701/0544Β /ΕΞ2017/07.06.2017 (2042 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών” (181 Α΄).

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔΠ Β 0003982ΕΞ2018/07-03-2018 (ΑΔΑ: ΨΦΝΟΗ-ΘΟΩ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Διακηρύσσει ότι :

Την 2η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (Δήμοι Σκιάθου, Σκοπέλου και Ζαγοράς – Μουρεσίου), όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, ανά Δήμο:

Α.ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Α1. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος Σκιάθου/ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ01: ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ, συνολικού εμβαδού Ε=375,00 τ.μ. για ομπρέλες – ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 40,00 ευρώ/τ.μ.,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 15.000,00€/έτος x 2 έτη = 30.000,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ: (Α) – Χ 456184,89 , Ψ 4330742,00

(Β) – Χ 456189,85, Ψ 4330745,37

(Γ) – Χ 456224,90, Ψ 4330693,62

(Δ) – Χ 456219,94, Ψ 4330690,26

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ02 : ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, συνολικού εμβαδού Ε=400,00 τ.μ. για ομπρέλες – ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 51,00 ευρώ/τ.μ.,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 20.400,00€/έτος x 2 έτη = 40.800,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ: (Α) – Χ 451578,31, Ψ 4332360,66

(Β) – Χ 451610,68, Ψ 4332344,08

(Γ) – Χ 451605,67, Ψ 4332334,29

(Δ) – Χ 451573,30 , Ψ 4332350,87

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ03 : ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ, συνολικού εμβαδού Ε=15,00 τ.μ. για καντίνα με τιμή εκκίνησης 9000,00 ευρώ,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 9.000,00€/έτος x 2 έτη = 18.000,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΚΑΝΤΙΝΑ: (Α) – Χ 447277,45, Ψ 4333742,14

(Β) – Χ 447280,00, Ψ 4333743,72

(Γ) – Χ 447282,63, Ψ 4333739,47

(Δ) – Χ 447280,08 , Ψ 4333737,89

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ04 : ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ, συνολικού εμβαδού Ε=300,00 τ.μ. για ομπρέλες – ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 40,00 ευρώ/τ.μ.,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 12.000,00€/έτος x 2 έτη = 24.000,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ: (Α) – Χ 447268,98, Ψ 4333737,56

(Β) – Χ 447276,82, Ψ 4333741,97

(Γ) – Χ 447279,76, Ψ 4333736,74

(Δ) – Χ 447282,38 , Ψ 4333738,21

(Ε) – Χ 447292,43, Ψ 4333720,35

(Ζ) – Χ 447281,98 , Ψ 4333714,46

Α2. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου/ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ05: ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ, συνολικού εμβαδού Ε=20,00 τ.μ. για Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής με τιμή εκκίνησης 300,00€,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 300,00€/έτος x 2 έτη = 600,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: (Α) – Χ 428412,79 , Ψ 4362058,81

(Β) – Χ 428417,81, Ψ 4362058,81

(Γ) – Χ 428417,81, Ψ 4362054,80

(Δ) – Χ 428412,66, Ψ 4362054,84

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ06: ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ, συνολικού εμβαδού Ε=20,00 τ.μ. για Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής με τιμή εκκίνησης 300,00€ ,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 300,00€/έτος x 2 έτη = 600,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ:(Α) – Χ 425552,40 , Ψ 4365775,18

(Β) – Χ 425557,04, Ψ 4365775,22

(Γ) – Χ 425557,04, Ψ 4365770,88

(Δ) – Χ 425552,37, Ψ 4365770,88

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ07: ΛΙΜΑΝΙ ΧΟΡΕΥΤΟΥ, συνολικού εμβαδού Ε=10,00 τ.μ. για Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής με τιμή εκκίνησης 150,00€ ,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 150,00€/έτος x 2 έτη = 300,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ:(Α) – Χ 425112,50 , Ψ 4366583,39

(Β) – Χ 425115,41, Ψ 4366583,39

(Γ) – Χ 425115,41, Ψ 4366586,83

(Δ) – Χ 425112,43, Ψ 4366586,83

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ08: ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΟΡΕΥΤΟΥ, συνολικού εμβαδού Ε=10,00 τ.μ. Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής με τιμή εκκίνησης 150,00€,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 150,00€/έτος ή 2 έτη = 300,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: (Α) – Χ 424273,04 , Ψ 4367228,11

(Β) – Χ 424276,05, Ψ 4367228,08

(Γ) – Χ 424276,09, Ψ 4367231,39

(Δ) – Χ 424273,04, Ψ 4367231,45

Α3. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος Σκοπέλου/ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ09: ΓΛΥΣΤΕΡΙ, συνολικού εμβαδού Ε=500,00 τ.μ. για καντίνα (15,00τ.μ.) με τιμή εκκίνησης 3.000,00€ και ομπρέλες – ξαπλώστρες (485,00τ.μ.) με τιμή εκκίνησης 15,00 ευρώ/τ.μ.,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 10.275,00€/έτος x 2 έτη = 20.550,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΚΑΝΤΙΝΑ: (Α) – Χ 475441,78 , Ψ 4332388,53

(Β) – Χ 475446,87, Ψ 4332385,82

(Γ) – Χ 475445,82, Ψ 4332383,43

(Δ) – Χ 475440,59, Ψ 4332386,28

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ: (Α) – Χ 475399,45, Ψ 4332426,17

(Β) – Χ 475431,07, Ψ 4332401,23

(Γ) – Χ 475452,30, Ψ 4332393,95

(Δ) – Χ 475465,20 , Ψ 4332391,44

(Ε) – Χ 475463,87, Ψ 4332382,58

(ΣΤ) – Χ 475448,99, Ψ 4332386,41

(Ζ) – Χ 475428,88, Ψ 4332396,07

(Η) – Χ 475396,14, Ψ 4332422,73

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ10: ΑΡΜΕΝΟΠΕΤΡΑ, συνολικού εμβαδού Ε=500,00 τ.μ. για καντίνα (15,00τ.μ.) με τιμή εκκίνησης 2.000,00€ και ομπρέλες – ξαπλώστρες (485,00τ.μ.) με τιμή εκκίνησης 15,00 ευρώ/τ.μ.,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 9.275,00€/έτος x 2 έτη = 18.550,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΚΑΝΤΙΝΑ: (Α) – Χ 467579,44 , Ψ 4332758,46

(Β) – Χ 467577,92, Ψ 4332753,77

(Γ) – Χ 467580,83, Ψ 4332752,97

(Δ) – Χ 467582,35, Ψ 4332757,73

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ: (Α) – Χ 467589,89, Ψ 4332825,47

(Β) – Χ 467597,30, Ψ 4332823,62

(Γ) – Χ 467587,24, Ψ 4332762,76

(Δ) – Χ 467579,31 , Ψ 4332764,08

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ11: ΚΙΤΣΟΦΤΕΛΙΑ, συνολικού εμβαδού Ε=215,00 τ.μ. για καντίνα (15,00τ.μ.) με τιμή εκκίνησης 1.000,00€ και ομπρέλες – ξαπλώστρες (200,00τ.μ.) με τιμή εκκίνησης 15,00 ευρώ/τ.μ.,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.000,00€/έτος x 2 έτη = 8.000,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΚΑΝΤΙΝΑ: (Α) – Χ 469615,46 , Ψ 4330650,03

(Β) – Χ 469613,28, Ψ 4330654,66

(Γ) – Χ 469610,63, Ψ 4330653,41

(Δ) – Χ 469612,75, Ψ 4330648,78

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ: (Α) – Χ 469626,44, Ψ 4330602,67

(Β) – Χ 469631,20, Ψ 4330604,39

(Γ) – Χ 469618,63, Ψ 4330642,36

(Δ) – Χ 469614,00 , Ψ 4330640,51

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Β 1. Δημοσίευση Διακήρυξης

Η Διακήρυξη της δημοπρασίας δημοσιεύεται καταρχάς, και επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας, ταυτόχρονα στο Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr/://diavgeia.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΟΙΚ με επιμέλεια του Προϊσταμένου

της Κτηματικής Υπηρεσίας, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας. Παράλληλα τοιχοκολλάται στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας και των αντίστοιχων ΟΤΑ.

Τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης των ΟΤΑ αποστέλλονται άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο στην Κτηματική Υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης με δική τους επιμέλεια και ευθύνη.

Β2. Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία

Για τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική δημοπρασία και επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, να περιέλθουν στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΚ. τα παρακάτω:

 Αίτηση σε μορφή pdf είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις κατά τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες είτε ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών/ αιτήσεων υπηρεσιών δημόσιας περιουσίας στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.minfin.gr/.minfin.gr). Στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράφει κατ’ ελάχιστον ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό δελτίου και στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία της εγγυητικής επιστολής που θα καταθέσει και τον κωδικό θέσης (θέση- τοπωνύμιο, όπως περιγράφεται στη διακήρυξη) για την οποία ενδιαφέρεται. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων γίνεται δια του νομίμου εκπροσώπου τους.

 Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής), στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι αποδέχεται τους όρους που διέπουν τη διαδικασία της διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών, ότι αναγνωρίζει την εγκυρότητα του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, καθώς και ότι έχει στην κατοχή του κατά το χρόνο αποστολής της αίτησής του ισχυρά τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 10 της ΥΑ με αριθμό ΔΔΠ0008701/0544ΒΕΞ2017).

 Εγγυητική επιστολή, για ποσό ίσο με το ένα δέκατο (1/10) της τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας, ως εγγύηση για την έγκυρη συμμετοχή στη δημοπρασία στην οποία θα αναφέρεται ρητά: «Για συμμετοχή στην από 02-05-2018 ηλεκτρονική δημοπρασία της Κτηματικής Υπηρεσίας και ειδικότερα για τον κωδικό θέσης: ΜΑΓΝ…. , με σκοπό την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – κοινόχρηστης παραλίας για τραπεζοκαθίσματα ή/και ομπρέλες ξαπλώστρες». Η Εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης με τον τελευταίο πλειοδότη. Στην εγγυητική επιστολή τίθεται όρος, ότι θα καταπέσει άμεσα μετά την έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διεκδικήσει περισσότερες από μια δημοπρατούμενες θέσεις, τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται για κάθε θέση ενδιαφέροντος χωριστά.

Εφόσον τα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου γίνουν αποδεκτά από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας θα πρέπει με δική του ευθύνη και επιμέλεια να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

  1. Να εγγραφεί στο μητρώο συμμετεχόντων, κατόπιν πρόσκλησης που θα του αποσταλεί από την Κτηματική Υπηρεσία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
  2. Να εκπαιδευτεί στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών, σύμφωνα με οδηγίες που θα του αποστείλει η τριμελής επιτροπή της Κτηματικής Υπηρεσίας. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και εικονική δημοπρασία, και λαμβάνει χώρα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο 2 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Το ΥΠΟΙΚ δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη χρήση του συστήματος εκ μέρους των συμμετεχόντων.

Β 3. Ενημέρωση των ενδιαφερομένων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και από τα γραφεία της έδρας της Κτηματικής Υπηρεσίας στην πόλη του Βόλου (οδός Θέσπιδος αρ. 2, Τ.Κ. 38001, τηλ. 24213 –54720 e-mail: kthmmagn@otenet.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες αναρτώνται για τους ενδιαφερόμενους πολίτες στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.minfin.gr/.minfin.gr).

Β 4. Τρόπος Διενέργειας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας

Διενεργείται διαδικτυακά υπό την εποπτεία της Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας η οποία κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας θα βρίσκεται στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας.

Ο τύπος της δημοπρασίας είναι «απλή πλειοδοτική» δηλ. οι δημοπρατούμενες θέσεις κατακυρώνονται στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει το υψηλότερο τίμημα.

Κάθε νέα προσφορά, προκειμένου να γίνει δεκτή, πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αμέσως προηγούμενης (υπερισχύουσας), κατά το βήμα της δημοπρασίας το οποίο ορίζεται σε 3% της τιμής εκκίνησης, ή ακέραιο πολλαπλάσιο αυτού. Η πρώτη προσφορά γίνεται αποδεκτή, εφόσον είναι τουλάχιστον ίση με την τιμή εκκίνησης και εντός του χρόνου που ορίζεται από τη διακήρυξη. Δεν επιτρέπεται να δίνεται προσφορά ίση με την τελευταία υψηλότερη έγκυρη προσφορά.

Οι προσφορές γίνονται αποδεκτές εφ’ όσον είναι χρονικά έγκυρες, δηλ. το σύστημα τις επεξεργάζεται εντός του χρόνου διενέργειας της δημοπρασίας και τυχόν παρατάσεών του. Ο χρόνος μετράται αποκλειστικά από το σύστημα διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν σχόλια στις προσφορές τους, ούτε αυτά λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Η προσφορά κάθε συμμετέχοντα εφόσον γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται. Κάθε νέα προσφορά του ίδιου συμμετέχοντα, εφόσον γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές του, τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται. Ο τελευταίος πλειοδότης δεσμεύεται από την προσφορά του και η δημοπρατούμενη θέση κατακυρώνεται σε αυτόν.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας στο συμμετέχοντα εμφανίζονται: η τιμή εκκίνησης, η κατάταξή του, το ιστορικό των προσφορών του και ο χρόνος του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Η διάρκεια του πλειστηριασμού είναι τριάντα λεπτά (30’). Εάν όμως εντός του τελευταίου τρίλεπτου πριν τη λήξη του χρόνου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας υπάρχει αποδεκτή από το σύστημα προσφορά, το πέρας του χρονικού διαστήματος θα παρατείνεται αυτομάτως για ένα τρίλεπτο. Η παράταση επαναλαμβάνεται εφ’ όσον στο διάστημα των 3 λεπτών υπάρξει έστω και μια έγκυρη προσφορά, μέχρι να παρέλθει άπρακτο τρίλεπτο παράτασης.

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

Για τα τυχόν προβλήματα του λογισμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής των συμμετεχόντων δεν ευθύνεται το ΥΠΟΙΚ.

Ακύρωση δημοπρασίας επιτρέπεται αποκλειστικά μόνο σε περίπτωση σφάλματος του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών που καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση της δημοπρασίας κατόπιν έκδοσης σχετικού πρακτικού που υπογράφεται από την τριμελή Επιτροπή Διεξαγωγή των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας και απόφασης έγκρισης του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση αποκατάστασης του σφάλματος πριν τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης της δημοπρασίας, η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας κατά την κρίση της μπορεί να συνεχίσει τη δημοπρασία και να παρατείνει το χρόνο διεξαγωγής της. Η δημοπρασία δε διακόπτεται για λόγους προβλήματος υποδομής του συμμετέχοντα ή αδυναμίας υποβολής προσφοράς αυτού.

Η απόφαση της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετέχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

Β5. Υπογραφή πρακτικών ηλεκτρονικής δημοπρασίας

Η αναφορά με το αποτέλεσμα και το ιστορικό της δημοπρασίας εξάγεται ηλεκτρονικά από το σύστημα διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών εκτυπώνεται από την Τριμελή Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας και ενσωματώνεται στα πρακτικά της δημοπρασίας που εκδίδει η Επιτροπή. Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας εκδίδει Απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας την οποία κοινοποιεί άμεσα εγγράφως και με απόδειξη ή ηλεκτρονικά (με ψηφιακή υπογραφή) στους συμμετέχοντες. Αφού παρέλθει ο χρόνος υποβολής των ενστάσεων (δύο ημέρες από την κοινοποίηση της Απόφασης έγκρισης των πρακτικών της Δημοπρασίας στους συμμετέχοντες), με μέριμνα του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας καλείται ο τελευταίος πλειοδότης, ο οποίος οφείλει να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης εφόσον προσκομίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της ΥΑ. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ο υπερού δεν δικαιούται τη μείωση του ανταλλάγματος από της κατακυρώσεως της θέσης και εφεξής.

Β6. Υποβολή ενστάσεων

Ένσταση κατά της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας, μπορεί να υποβληθεί εγγράφως από τους συμμετέχοντες και να περιέλθει με μέριμνά τους ενώπιον του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο (2) ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης.

Β7. Δικαιολογητικά και Σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης

Εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης των πρακτικών της δημοπρασίας, υπογράφεται σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, μεταξύ του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας και του τελευταίου πλειοδότη – υπερού.

Η σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης υπογράφεται εφόσον ο τελευταίος πλειοδότης προσκομίσει τα παρακάτω:

α) φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες).

β) νόμιμη άδεια λειτουργίας επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπαγόμενης στις επιτρεπτές από το ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χρήσεις (δραστηριότητες, που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού), προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας,

γ) φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας.

δ) εγγυητική επιστολή για την ακριβή εκπλήρωση (καλή εκτέλεση) των όρων της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου, η οποία εκδίδεται για ποσό ίσο με το 1/10 του επιτευχθέντος τιμήματος της δημοπρασίας και επιστρέφεται μετά τη λήξη της παραχώρησης.

Στην εγγυητική επιστολή τίθεται όρος, ότι θα καταπέσει άμεσα μετά την έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας εξετάζει την εγκυρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών. Εάν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή πάσχουν ακυρότητας, τότε η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας εκδίδει νέο πρακτικό, όπου καταγράφονται οι λόγοι απόρριψης του προσφέροντα και ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας εκδίδει απόφαση έγκρισης του πρακτικού. Το δικαίωμα υπογραφής σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης μεταβιβάζεται στον προσφέροντα με τη δεύτερη υψηλότερη προσφορά, ο οποίος ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης και καλείται για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα (ομοίως αν απορριφθεί και ο δεύτερος).

Η σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης συντάσσεται σε τρία (3) αντίτυπα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, μετά την εφάπαξ καταβολή ποσοστού 50% επί του συνολικού ανταλλάγματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου εάν πρόκειται για ετήσια παραχώρηση ή της πρώτης από τις ισόποσες δόσεις που χωρίζεται αυτό σε περίπτωση διετούς παραχώρησης.

Β8. Διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται ετήσια ή διετής. Αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και λήγει την 31/12/2018 ή 31/12/2019, όπως ειδικότερα ορίζεται ανωτέρω ανά θέση (κωδικό θέσης).

Β9. Λήξη παραχώρησης.

Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συμβατικής διάρκειας της παραχώρησης ο υπερού, υποχρεούται να εγκαταλείψει τον χώρο, απομακρύνοντας όλες τις κατασκευές και παραδίδοντάς τον στην αρχική του κατάσταση, διαφορετικά λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας.

Πρόωρη λήξη της σύμβασης με ευθύνη του υπερού, άνευ οικονομικών επιπτώσεων, είναι δυνατή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας (ασθένεια, θάνατος, διακοπή εργασιών) ή εφ’οσον γίνει σχετική γνωστοποίηση από τον ενδιαφερόμενο έως την 31/1 πριν την έναρξη της θερινής περιόδου. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο υπερού υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο του προβλεπόμενου στη σύμβαση ανταλλάγματος, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης του ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Κτηματική Υπηρεσία.

Β10.Υπεκμίσθωση, Αναμίσθωση.

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους μισθωτές, καθώς και τυχόν σιωπηρή αναμίσθωση. Σε περίπτωση μη τήρησης του ως άνω όρου, η σύμβαση ακυρώνεται και λαμβάνονται τα σχετικά μέτρα προστασίας (ΠΚΑΑΧ) αλληλέγγυα και εις ολόκληρον τόσο στο μισθωτή όσο και στον υπεκμισθωτή.

Β11. Προθεσμία καταβολής του ανταλλάγματος.

Η καταβολή του ανταλλάγματος γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7, της αριθ. ΔΔΠ 0007378/0454Β’ ΕΞ2017/11-05-2017,(1636 Β’), Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών», όπως ισχύει.

Β12 Ανάκληση Παραχώρησης

Α) Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας, αλλά και για λόγους κατασκευής λιμενικών έργων.

Β) Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄/11-05-2017 (1636 Β), απόφασης ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και εν γένει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων στους παραχωρούμενους χώρους ανακαλείται η σύμβαση και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ μέτρα, για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων κατά παντός υπευθύνου.

Η ανάκληση πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα για ανακλήσεις της περίπτωσης Α), τυχόν ποσό ανταλλάγματος που αντιστοιχεί στην περίοδο μη χρήσης από τον υπερού επιστρέφεται.

Β13 Λήψη Μέτρων Προστασίας

Το Δημόσιο, ως κύριος και διαχειριστής των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, διατηρεί το δικαίωμα για την προστασία τους, καθώς και όλες τις ερευνητικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες του, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Δ/γμα 11/ 12−11−1929, Α.Ν. 263/1968, Ν. 2971/2001 κ.τ.λ.) και ασκούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. Ο χρήστης υποχρεούται να βοηθά και να συνδράμει στους ελέγχους των αρμοδίων οργάνων στην ευρύτερη περιοχή του.

Β14 Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με εντολή του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, εφόσον αυτή αποβεί άγονη (άρθρο 11 της με αριθμό ΔΔΠ0008701/0544ΒΕΞ2017 ΥΑ του Υπουργού Οικονομικών) όπως ισχύει, με τους όρους της παρούσας, δημοσιοποιούμενη εντός 3 εργασίμων ημερών, σύμφωνα με την οριζόμενη στην παράγραφο Β1 της παρούσας διαδικασία.

Η διακήρυξη για την επαναληπτική ηλεκτρονική δημοπρασία εκδίδεται και δημοσιεύεται την επομένη ημέρα της διεξαγωγής της άγονης δημοπρασίας.

Β15 Υποχρεώσεις υπερού η παραχώρηση

Ο υπερού η παραχώρηση υπόκειται στις υποχρεώσεις των διατάξεων του ν. 2971/2001, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της με αρ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 (1636 Β΄) ΚΥΑ Εσωτερικών, Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί “Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού”, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ο παραχωρημένος χώρος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία παραχωρήθηκε.

Ο υπερού υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, τα όρια αυτού και εν γένει τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο σε καλή κατάσταση, άλλως λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας των διατάξεων περί προστασίας των Δημοσίων Κτημάτων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.

Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κλπ), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κλπ. Η τοποθέτηση σχετικών ενημερωτικών πινακίδων επιβάλλεται να γίνει εντός των κοινόχρηστων χώρων.

Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 2 και 13 του ν. 2971/2001, επιτρέπονται, αποκλειστικά προς διευκόλυνση της πρόσβασης και κυκλοφορίας των λουομένων και για την ασφάλεια αυτών κατά την παραμονή τους εντός των προαναφερθέντων κοινοχρήστων χώρων, κατασκευές μη μόνιμου χαρακτήρα που περιοριστικά προβλέπονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της ΚΥΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  − ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ − ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ».

Ο υπερού η παραχώρηση υποχρεούται στη χρήση υλικών εναρμονισμένων με το περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα) και απαγορεύεται η τοποθέτηση ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ κλπ.

Ο υπερου η παραχώρηση πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ώστε να μην τίθενται θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μισθωτών που ασκούν ομοειδή δραστηριότητα.

Ο παραχωρημένος χώρος θα είναι ελεύθερος, χωρίς περιορισμούς και σε καμία περίπτωση δεν θα περιορίζεται ο κοινόχρηστος χώρος του αιγιαλού, ενώ δεν θα επιτρέπεται καμία εγκατάσταση μόνιμου χαρακτήρα επ΄αυτού, ούτε η διέλευση τροχοφόρων.

Η μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% αυτού, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.

Ο παραχωρούμενος – κοινόχρηστος χώρος απαγορεύεται να περιφραχθεί και πρέπει να εξασφαλίζεται από πλευράς υγιεινής, αισθητικής και ρύπανσης ή αλλοίωσης του περιβάλλοντος. Ο υπερού η παραχώρηση υποχρεούται να μεριμνεί για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, για την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων

απορριμάτων και γενικά για την καθαριότητα της ακτής και του περιβάλλοντος αυτής χώρου. Υποχρεούται, επίσης, να τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 23/2000 και γενικά να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των λουομένων, των εργαζομένων, αλλά και όσων κινούνται στους χώρους αυτούς.

Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισμάτων πέραν των ορίων της παραχώρησης.

Συμφωνείται απερίφραστα ότι το Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρει για πιθανές καταστροφές που ενδεχομένως θα προκληθούν εξαιτίας ισχυρής κυματαγωγής ή άλλου φυσικού φαινομένου στην περιουσία του υπερού η παραχώρηση.

Β16 Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για τους εκμεταλλευτές καντινών.

Στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών−αυτοκινούμενων ή μη−εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου Α με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30−7−2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι’ αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ. Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κτλ). Για τις παραχωρήσεις καντινών δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου.

Τα επισυναπτόμενα παραρτήματα: 1 «Όροι ηλεκτρονικής δημοπρασίας», 2 «Υπεύθυνη Δήλωση της ενότητας 2, της παραγράφου Β9 της παρούσας», 3 «αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντως της ενότητας 1, της παραγράφου Β9 της παρούσας» αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της διακήρυξης.

Βόλος, 17-04-2018

Η Προϊσταμένη

της Κτηματικής Υπηρεσίας

Μαγνησίας

Τραχανατζή Μαρία

Εγκρίνεται

Βόλος, 17-04-2018

Η Προϊσταμένη της

Κτηματικής Υπηρεσίας

Μαγνησίας

Τραχανατζή Μαρία

Ακριβές Αντίγραφο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΟΡOI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:

Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών

Αναφερόμενοι στο ανωτέρω έργο, σας γνωστοποιούμε ότι ισχύουν οι κάτωθι όροι.

  1. Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενεργηθεί για λογαριασμό του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ αποκλειστικά στο Internet site(http://www.marketsite.gr/.marketsite.gr) της εταιρείας cosmoONE Hellas MarketSite.
  2. Όροι & κανόνες που διέπουν κάθε ηλεκτρονική δημοπρασία:

2.1. Γλώσσα

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί μόνο στην Ελληνική γλώσσα.

2.2. Νόμισμα – ΦΠΑ

Το νόμισμα με βάση το οποίο θα διεξαχθεί η δημοπρασία θα είναι το ΕΥΡΩ (€).

ΦΠΑ δεν θα περιλαμβάνεται στις προσφορές.

2.3. Διάρκεια

Η διάρκεια της δημοπρασίας θα είναι τριάντα λεπτά (30). Εάν όμως εντός του τελευταίου τρίλεπτου (3) πριν από τη λήξη του χρόνου της δημοπρασίας υπάρχει προσφορά αποδεκτή από το Σύστημα, το πέρας του χρονικού διαστήματος θα παρατείνεται αυτομάτως για ένα τρίλεπτο (3’). Δεν υπάρχει περιορισμός στην ανανέωση των παρατάσεων.

2.4. Ποσότητα

Οι συμμετέχοντες θα προσφέρουν την τιμή τους για το σύνολο της δημοπρατούμενης έκτασης , κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας.

2.5. Τύπος και Κανόνας δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα είναι Αγγλικού Πλειοδοτικού τύπου με ελάχιστη αποδεκτή τιμή την τιμή εκκίνησης και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα παρακάτω.

Κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται προσφορές που ικανοποιούν ταυτόχρονα τα εξής κριτήρια:

Είναι χρονικά έγκυρες (δηλαδή επεξεργάζονται από το σύστημα της cosmoONE εντός του χρόνου διάρκειας της δημοπρασίας και των τυχών παρατάσεων της. Ο χρόνος μετράται αποκλειστικά κατά την έναρξη επεξεργασίας της προσφοράς στα εν λόγω συστήματα της εταιρείας cosmoONE και όχι από το χρόνο αποστολής που αναφέρεται ως ένδειξη στην οθόνη του συμμετέχοντος, καθόσον μεσολαβεί το χρονικό διάστημα για την μεταβίβαση της προσφοράς από το σύστημα του συμμετέχοντος στο σύστημα της cosmoONE και την επεξεργασία της προσφοράς από το σύστημα της cosmoONE).

Βελτιώνουν την υπερισχύουσα προσφορά κατά το βήμα της δημοπρασίας ή ακέραιο πολλαπλάσιο του βήματος.

Κάθε νέα προσφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντα δεν μπορεί να είναι ίση με την υπερισχύουσα προσφορά.

2.6. Υπερισχύουσα προσφορά

Κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας ως υπερισχύουσα προσφορά ορίζεται η προσφορά με την υψηλότερη τιμή.

Η κατοχή της υπερισχύουσας προσφοράς μετά το τέλος της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, δεν συνεπάγεται και αυτόματη κατακύρωση του έργου στον αντίστοιχο συμμετέχοντα. Συγκεκριμένα το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ματαίωσης της δημοπρασίας αιτιολογημένα

2.7. Τίμημα εκκίνησης

Το τίμημα εκκίνησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας ορίζεται στο σώμα της διακήρυξης.

Σε όλες τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.

2.8. Βήμα της δημοπρασίας

Το βήμα βελτίωσης της προσφοράς κάθε συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας ισούται με ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του τιμήματος εκκίνησης.

Σε όλες τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.

2.9. Σχόλια

Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν σχόλια στις προσφορές τους, ούτε αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Το τίμημα που θα προσφερθεί στη Δημοπρασία δεν θα τελεί υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς.

  1. Δημοσιότητα στοιχείων και συμμετεχόντων κατά τη δημοπρασία.

Τα βασικά στοιχεία που εμφανίζονται ανά πάσα στιγμή σαν πληροφορία στην οθόνη κάθε συμμετέχοντα είναι:

η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας

η τιμή της τελευταίας υποβληθείσας προσφοράς του

η θέση/κατάταξη του συμμετέχοντος σε σχέση με το τίμημα της υπερισχύουσας προσφοράς

ο χρόνος του συστήματος

το ιστορικό των προσφορών του.

Οι επωνυμίες, οι τιμές των προσφορών και ο αριθμός των εταιρειών που υποβάλλουν τις προσφορές δεν είναι διαθέσιμα στους άλλους συμμετέχοντες κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.

3.1. Ισχύς προσφορών

Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά από το Σύστημα δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί. Προσφορές θεωρούνται έγκυρες μόνο μέσω του συστήματος και μόνο κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας.

Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα, ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές του ίδιου συμμετέχοντα.

3.2. Χρονοδιάγραμμα ηλεκτρονικής δημοπρασίας

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θα ειδοποιηθούν εγκαίρως από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ή/και την cosmoONE για το χρονοδιάγραμμα των δημοπρασιών το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων την εκπαίδευση, την εικονική δημοπρασία και την κανονική δημοπρασία.

Oι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων θα παραλάβουν από την cosmoONE, σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail), τους κωδικούς τους οποίους θα χρησιμοποιήσουν για τη συμμετοχή τους στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία (εικονική και κανονική), αφού συμπληρώσουν τη φόρμα των στοιχείων τους, η οποία αποτελεί την αίτηση δημιουργίας κωδικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.cosmo-one.gr/register/

Πριν την κανονική δημοπρασία προηγείται η εικονική δημοπρασία (για το ακριβές χρονοδιάγραμμα οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ή/και την cosmoONE μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Τονίζεται ότι οι συμμετέχοντες που δεν έχουν εκπαιδευτεί πρέπει να συμμετέχουν τόσο σε εκπαίδευση όσο και στην εικονική δημοπρασία. Σε περίπτωση μη συμμετοχής, η cosmoONE και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ δεν ευθύνονται για λανθασμένη εκ μέρους των συμμετεχόντων χρήση του συστήματος.

  1. Κανόνες που διέπουνόλες τις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες μέσω του συστήματος της cosmoONE.

Πριν τη δημοπρασία

4.1. Υποδομή συμμετέχοντος

Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία απαιτείται:

Hλεκτρονικός υπολογιστής (PC ή Mac) με έναν από τους υποστηριζόμενους πλοηγούς Internet Explorer, Mozilla Firefox ή Google Chrome στην τρέχουσα έκδοσή τους

Σύνδεση internet μέσω παροχέα (ISP)

Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail account)

4.2. Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει οδηγίες σύνδεσης με την εφαρμογή και την εξοικείωση με τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών.

Οι τρόποι εκπαίδευσης που παρέχονται από την cosmoONE είναι οι παρακάτω:

Ηλεκτρονική εφαρμογή εκμάθησης (e-Learning)

Τηλεφωνική εκπαίδευση

Φυσική εκπαίδευση

Στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης επιθυμεί να παρακολουθήσει μία φυσική εκπαίδευση ενώ αυτή είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή, τότε η εκπαίδευση αυτή είναι χρεώσιμη, εκτός αν αλλιώς ορίζεται από τη σχετική σύμβαση cosmoONE – διοργανωτή. Η φυσική εκπαίδευση γίνεται στους χώρους της cosmoONE ή του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον από έμπειρα στελέχη της cosmoONE.

Στις περιπτώσεις όπου οι χιλιομετρικές αποστάσεις δεν επιτρέπουν την παρακολούθηση φυσικής εκπαίδευσης και δεν υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρονική εφαρμογή εκμάθησης, η εκπαίδευση αυτή θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά.

Η τηλεφωνική γραμμή του Helpdesk της cosmoONE είναι διαθέσιμη για διευκρινίσεις και απορίες που προκύπτουν από την εκπαίδευση στην εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών.

Η cosmoONE έχει φροντίσει ώστε ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο εκπαίδευσης των χρηστών, να είναι διαθέσιμο σε αυτούς το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό.

4.3. Εικονική Δημοπρασία

Στην εικονική Δημοπρασία οι συμμετέχοντες θα πρέπει να:

Ελέγξουν την πρόσβαση μέσω του δικτύου του παροχέα Internet (ISP) που έχουν επιλέξει, προς το Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών από τις ίδιες θέσεις εργασίας που πρόκειται να συμμετάσχουν στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία καθώς και την επιβάρυνση που μπορεί να εμφανιστεί από το εταιρικό τους δίκτυο προς το Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών.

Εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα και να τα αναφέρουν στην cosmoONE προς επίλυση πριν την κανονική δημοπρασία.

Διαπιστώσουν ότι έχουν στη διάθεσή τους και να ελέγξουν τη σωστή λειτουργία τουλάχιστον ενός εναλλακτικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, για τη σύνδεσή τους με την εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών.

Διαπιστώσουν ότι έχουν στη διάθεσή τους και να ελέγξουν τη σωστή λειτουργία τουλάχιστον ενός εναλλακτικού τρόπου σύνδεσης με το Internet για τη σύνδεσή τους με την εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών.

Ελέγξουν όλους τους κωδικούς πρόσβασης των χρηστών της εταιρείας στην εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών.

Εξοικειωθούν με το σύστημα της δημοπρασίας ώστε να μην έχουν ερωτήματα κατά τη διάρκεια της κανονικής Δημοπρασίας κ.τ.λ..

Υποβάλλουν προσφορές με όλους τους κωδικούς πρόσβασης της εταιρίας, με τους οποίους θα συμμετάσχουν και στην κανονική Δημοπρασία, ώστε να επιβεβαιωθεί η καλή λειτουργία τους.

Η συμμετοχή στην εικονική Δημοπρασία είναι υποχρεωτική υπό την έννοια ότι σε περίπτωση μη συμμετοχής, η cosmoONE και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ δεν ευθύνονται για λανθασμένη εκ μέρους των συμμετεχόντων χρήση του συστήματος. Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι είναι πλήρως κατατοπισμένοι για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας αφού έχουν ενημερωθεί για τους διαθέσιμους τρόπους εκπαίδευσης και για την υποχρέωση τους στην εικονική Δημοπρασία.

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και η cosmoONE δεν θα ευθύνονται για τυχόν λανθασμένη κατανόηση ή λανθασμένη χρήση του Συστήματος κατά τη διεξαγωγή της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας

4.4. Αποδεκτές προσφορές

Η προσφορά ενός συμμετέχοντα γίνεται δεκτή από το σύστημα μόνο όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. Επεξεργάζεται στο σύστημα της cosmoONE εντός ισχύοντος χρόνου (χρονικά έγκυρη)

Ειδικότερα:

Η προσφορά θεωρείται ότι είναι χρονικά έγκυρη και υποβάλλεται στο σύστημα δημοπρασιών, όταν επεξεργάζεται από τα συστήματα της cosmoONE κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας και των τυχόν παρατάσεών της, του χρόνου μετρούμενου αποκλειστικά κατά την επεξεργασία της από τα συστήματα της cosmoONE και όχι του χρόνου μετρούμενου από το χρόνο άφιξης της προσφοράς στα εν λόγω συστήματα, μηδέ του χρόνου μετρούμενου από το χρόνο αποστολής που αναφέρεται ως ένδειξη στην οθόνη του συμμετέχοντος. Ο χρόνος επεξεργασίας έπεται του χρόνου άφιξης της προσφοράς και ο χρόνος άφιξης της προσφοράς έπεται του χρόνου αποστολής της προσφοράς, καθόσον μεσολαβεί το χρονικό διάστημα για τη μεταβίβαση της προσφοράς από το σύστημα του συμμετέχοντος στο σύστημα της cosmoONE και το χρονικό διάστημα για την έναρξη επεξεργασίας της προσφοράς από το σύστημα της cosmoONE.

Σε περίπτωση που υποβαλλόμενη προσφορά περιλαμβάνει πάνω από μία προσφορές τιμών, τότε δεν υφίσταται μοναδικός χρόνος επεξεργασίας του συνόλου της προσφοράς, αλλά κάθε τιμή που υποβάλλεται μέσω της προσφοράς έχει ως ισχύοντα χρόνο αναφοράς, τον χρόνο επεξεργασίας της τιμής αυτής ξεχωριστά.

Κάθε χρονικά έγκυρη προσφορά θεωρείται ότι υποβλήθηκε και γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται ανάλογα με τα παρακάτω αναφερόμενα.

Β. Είναι σύμφωνη με τον κανόνα της εκάστοτε δημοπρασίας:

Κάθε δημοπρασία μπορεί να έχει συγκεκριμένο τύπο (Αγγλική, Ολλανδική, Yankee, Μαθηματικού τύπου κ.τ.λ.).

Κάθε τύπος έχει συγκεκριμένους κανόνες (χαμηλότερη ή υψηλότερη τιμή, συνδυασμός τιμής και ποσότητας, συνδυασμός τιμής και χρόνου υποβολής, συνδυασμός τεχνικής βαθμολογίας και οικονομικής προσφοράς κ.τ.λ.). Ο τύπος και ο κανόνας αναφέρονται στους όρους κάθε δημοπρασίας.

Κάθε φορά που μία προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα, επιστρέφεται μια ένδειξη (μήνυμα) στην οθόνη του Συμμετέχοντα, για το εάν έχει γίνει αποδεκτή η προσφορά του ή όχι. Προσφορά που δεν ικανοποιεί τους όρους (αυτοί αποστέλλονται από το διοργανωτή), δεν γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα και θεωρείται ως μη γενόμενη και δεν λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε σημείο της δημοπρασίας.

4.5. Βλάβες και τεχνικά προβλήματα

Η cosmoONE έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα ώστε να αποτρέψει την πιθανότητα εμφάνισης τεχνικού προβλήματος κατά την διάρκεια της κανονικής δημοπρασίας.

Σε περίπτωση εμφάνισης τεχνικού προβλήματος ισχύουν τα ακόλουθα:

Τεχνικό πρόβλημα της cosmoONE

Σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρού προβλήματος της τεχνικής υποδομής του συστήματος της cosmoONE κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ διατηρεί το δικαίωμα της προσωρινής διακοπής της Δημοπρασίας και της συνέχισής της, μετά την άρση του προβλήματος, του χρόνου της Δημοπρασίας παρατεινόμενου αντίστοιχα (κατ’ ελάχιστο τρία λεπτά), μετά την έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων που θα γίνει από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ή την cosmoONE.

Σε περίπτωση κατά την οποία το τεχνικό πρόβλημα δεν δύναται να αποκατασταθεί, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ή η cosmoONE ενημερώνει τους συμμετέχοντες για την ύπαρξη προβλήματος και η Ηλεκτρονική Δημοπρασία ακυρώνεται και επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ θα γνωστοποιήσει εντός εύλογου χρόνου στους Συμμετέχοντες.

Τεχνικό πρόβλημα συμμετέχοντος

Σε περίπτωση προβλήματος της υποδομής (σύνδεση Internet, βλάβη Η/Υ, πτώση τάσεως κ.τ.λ.) ενός συμμετέχοντα, αυτός μπορεί να συνεχίσει τη συμμετοχή του στη Δημοπρασία με τη χρήση των εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης οι οποίοι είναι επιλογής και ευθύνης του συμμετέχοντα, όπως έχει ενημερωθεί κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης και έχει δοκιμάσει κατά την εικονική δημοπρασία (ανεξάρτητη σύνδεση στο Internet, άλλο Η/Υ, GPRS/3G/4G, UPS, κ.τ.λ.).

  1. Εγγυήσεις

Η cosmoONE και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ δεν ευθύνονται και δεν παρέχουν οιαδήποτε εγγύηση έναντι των Συμμετεχόντων ότι η πρόσβαση, η χρήση και η επικοινωνία τους με το Σύστημα των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών θα είναι απρόσκοπτη, πλην των περιπτώσεων δόλου και βαριάς αμέλειας.

Επίσης, η cosmoONE και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ δεν ευθύνονται για την μη παροχή ή την πλημμελή παροχή της Υπηρεσίας που οφείλεται σε ή σχετίζεται με γεγονότα που βρίσκονται πέρα από την σφαίρα ελέγχου της (γεγονότα ανώτερης βίας).

  1. Αποδοχή όρων

Οι διαγωνιζόμενοι που λαμβάνουν μέρος στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους καθώς και αυτούς που εμφανίζονται στο internet site της cosmoONE Hellas MarketSite.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ της Κτηματικής Υπηρεσίας ……………………………………  
Ο – Η Όνομα:   Επώνυμο:    
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:    
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:    
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:    
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

   
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Έχω λάβει πλήρη γνώση των όρων της από ……………………… Διακήρυξης (αρ. πρωτ. …………../ΑΔΑ: ………….) της Προϊσταμένηςτης Κτηματικής Υπηρεσίας …………………………………….για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – κοινόχρηστης παραλίας με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ δημοπρασία στους / στον Δήμο/Δήμους …………………………………………… της ΠΕ…………………….. και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Επίσης, δηλώνω ρητά και δεσμεύομαι πλήρως ότι έχω στην κατοχή μου ισχυρά κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (1.φορολογική ενημερότητα, 2. νόμιμη άδεια λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, 3. φωτοτυπία ταυτότητας) που προβλέπονται από αυτή για την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης και ότι θα τα προσκομίσω την ημέρα υπογραφής αυτής.

Ημερομηνία:…… -………-2018

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ…………………

(ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ: ………………………….)

του ΔΗΜΟΥ…………….. της ΠΕ………………..

της ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. …………./……..-……….-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η………………………………………………. του …………………..,κάτοικος………………….,οδός……………αρ……………….. ΑΦΜ………………………../Δ.Ο.Υ…………,Α.Δ.Τ………………..,τηλ.επικοινωνίας………………………………………., δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου………………………………………..

ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στη δημοπρασία που θα διεξαχθεί στις ………………………………………… για την Παραχώρηση Δικαιώματος Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας στον/στους Δήμο/Δήμους…………………… της ΠΕ ……………………………από την Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας……………………………………………… για τη ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ …………………………………….

Για το λόγο αυτό εκδόθηκε και βρίσκεται στην κατοχή μου η με αρ. ………………../…….-……- 2018 Εγγυητική Επιστολή, ποσού ………………………………………€ (………………………………………………………………………….ολογράφως) της……………………………………………………………………………………..Δεσμεύομαι ότι εντός επτά (7) ημερών από τη Δημοσίευση της ανωτέρω Διακήρυξης θα προσκομίσω στην Επιτροπή σας την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή και την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 5 της ΔΔΠ0008701/0544Β /ΕΞ2017/ 07.06.2017 (2042 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

για την έγκυρη συμμετοχή μου στη διαδικασία.

…………………., ……..-……..-2018

Ο/Η Ενδιαφερόμενος/η

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ…………………

(ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ: ………………………….)

του ΔΗΜΟΥ…………….. της ΠΕ………………..

της ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. …………./……..-……….-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η………………………………………………. του …………………..,κάτοικος………………….,οδός……………αρ……………….. ΑΦΜ………………………../Δ.Ο.Υ…………,Α.Δ.Τ……………………………….,τηλ.επικοινωνίας……………………………………….,δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου…………………………………………………………………………, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία“…………………………………”,ΑΦΜ……………………../Δ.Ο.Υ……………..,έδρα ……………………………..,δηλώνω με την παρούσα το ενδιαφέρον συμμετοχής της ανωτέρω δι’ εμού στη δημοπρασία που θα διεξαχθεί στις ………………………………………… για την Παραχώρηση Δικαιώματος Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας στον/στους Δήμο/Δήμους…………………… της ΠΕ ……………………………από την Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας ……………………………………………… για τη ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ …………………………………….

Για το λόγο αυτό εκδόθηκε και βρίσκεται στην κατοχή μου η με αρ. ………………../…….-……- 2018 Εγγυητική Επιστολή, ποσού ………………..€ (…………………………………………….ολογράφως) της……………………………………………………………………………………..

Δεσμεύομαι ότι εντός επτά (7) ημερών από τη Δημοσίευση της ανωτέρω Διακήρυξης θα προσκομίσω στην Επιτροπή σας την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή και την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 5 της ΔΔΠ0008701/0544Β /ΕΞ2017/ 07.06.2017 (2042 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για την έγκυρη συμμετοχή της ανωτέρω εταιρείας στη διαδικασία της δημοπρασίας.

…………………., ……..-……..-2018

Σφραγίδα εταιρείας

Υπογραφή εκπροσώπου

ID: 7572
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο