Διακήρυξη Δημοπρασίας – Εκποίηση κατά προσέγγιση 6.500 κυβικών μέτρων άμμου που θα προέλθουν από την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Καστρίου του Δήμου Βιάννου».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αρ. Πρωτ.: 64646 ΕΞΕ 2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                         Ημ/νία: 29/07/2022

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεωργιάδη 65

Τ.Κ.: 71305, Ηράκλειο

Τηλ. : 2813412226/220

Fax: 2813412250

E-mail:ky-irakleiou@gspp.gr

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ’ αριθ. 64584/29-07-2022 Διακηρύξεώς μας (ΑΔΑ:6ΣΛΒΗ-997) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ/τος 11/12-11-1929 «περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων» όπως ισχύουν, την 11-08-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 – 12:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, Γ. Γεωργιάδη 65, Τ.Κ. 713 05, εκτίθεται σε ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκποίηση κατά προσέγγιση 6.500 κυβικών μέτρων άμμου που θα προέλθουν από την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Καστρίου του Δήμου Βιάννου».

Όποιος επιθυμεί να διαγωνισθεί υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή γραμμάτιο παρακαταθήκης υπέρ της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για συμμετοχή στη πλειοδοτική δημοπρασία εκποίησης της υπό απόληψη άμμου που θα προέλθει από το παραπάνω αναφερόμενο έργο, ποσού ίσο με το ποσό των χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300€).

Περισσότερες πληροφορίες για την δημοπρασία, τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, δίνονται στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου (Γ. Γεωργιάδη 65,Ηράκλειο.Τηλ.2813412226,220) και στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε (Λιμάνι Ηρακλείου), όπου έχει αναρτηθεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

 

Η Προϊσταμένη της

Κτηματικής Υπηρεσίας

Χριστοδουλάκη-Βασιλάκη Ελένη

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/Α’

|
ID: 18769001

 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο