Διακήρυξη Δημοπρασίας – Εκποίηση κατά προσέγγιση 14.000 κυβικά μέτρα άμμου που θα προέλθουν από την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Άρβης του Δήμου Βιάννου».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεωργιάδη 65

Τ.Κ.: 71305, Ηράκλειο

Τηλ. : 2813412226/220

Fax: 2813412250

E-mail:ky-irakleiou@gspp.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ’ αριθ. 35785/10-05-2022 Διακηρύξεώς μας (ΑΔΑ:91ΦΚΗ-9ΞΞ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ/τος 11/12-11-1929 «περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων» όπως ισχύουν, την 27-05-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 – 12:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, Γ. Γεωργιάδη 65, Τ.Κ. 713 05, εκτίθεται σε ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκποίηση κατά προσέγγιση 14.000 κυβικών μέτρων άμμου που θα προέλθουν από την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Άρβης του Δήμου Βιάννου».

Όποιος επιθυμεί να διαγωνισθεί υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή γραμμάτιο παρακαταθήκης υπέρ της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για συμμετοχή στη πλειοδοτική δημοπρασία εκποίησης της υπό απόληψη άμμου που θα προέλθει από το παραπάνω αναφερόμενο έργο, ποσού ίσο με το ποσό των δυο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800€).

Περισσότερες πληροφορίες για την δημοπρασία, τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, δίνονται στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλέιου (Γ. Γεωργιάδη 65,Ηράκλειο.Τηλ.2813412226,220) και στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε (Λιμάνι Ηρακλείου), όπου έχει αναρτηθεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Η Προϊσταμένη της

Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου

Χριστοδουλάκη-Βασιλάκη Ελένη

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/Α’

 

ID: 18459101

Διακήρυξη Δημοπρασίας Άμμου (Άρβη) (91ΦΚΗ-9ΞΞ).pdf

ID: 5034
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο