Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Βεβαίωσης & Είσπραξης Αττικής (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ Α’.76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Γ1018349ΕΞ2017/1-2-2017 έγγραφο παροχής διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4389/2016, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Κέντρου Βεβαίωσης & Είσπραξης Αττικής (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο