Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Γ 1018349 ΕΞ 2017/1-2-2017 έγγραφο παροχής διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4389/2016, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο