Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΙΓ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με το υπ’ αριθ. .Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Γ1018349ΕΞ2017/1-2-2017 έγγραφο παροχής διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4389/2016, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της ΙΓ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 11-3-2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ., στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής (Φερών 24 και Αριστοτέλους – Αθήνα).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο