Διακήρυξη A’ επαναληπτικής πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Φερτών υλικών)

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας διακηρύττει ότι διενεργείται επαναληπτική πλειοδοτική φανερή δημοπρασία εκποίησης αδρανών υλικών (φερτά υλικά), με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 22-02-2024 αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ: 6ΔΠΘΗ-Α3Ν) σύμφωνα με το αρθρ. 72 του Δ/τος της 11/12-Νοεμ./1929.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο