Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Τμήματος Γενικών Αρχείων Κράτους Πρέβεζας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύττει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ αρ. πρωτ.: 8486/25-01-24 (ΑΔΑ: 653ΩΗ-6Λ1) αρχικής Διακήρυξης για την στέγαση του Τμήματος Γενικών Αρχείων Κράτους Πρέβεζας. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 331 τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 287,5 τ.μ., αποθηκευτικούς χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 43,5 τ.μ. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης της Πρέβεζας. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο