Διακήρυξη α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 8-6-2022 αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 2.200 τ.μ., ήτοι γραφειακούς-αρχειακούς και λοιπών χρήσεων χώρους, ωφέλιμης επιφάνειας 1.763 τ.μ., όπως οι χώροι αυτοί αναλύονται στο από 7-2-2022 κτιριολογικό πρόγραμμα. Επιπλέον, απαιτούνται τέσσερις (4) θέσεις στάθμευσης για υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές αναφέρονται στο υπ’ αριθ. Γ/ΕΞ/4000/10-6-2020 έγγραφο της Αρχής. Επίσης, εάν το ακίνητο διαθέτει επιπλέον θέσεις στάθμευσης, αυτές γίνονται αποδεκτές.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο