ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Η Προϊσταμένη  της  Κτηματικής  Υπηρεσίας Έβρου,  έχοντας υπόψιν το αποτέλεσμα της αρχικής  δημοπρασίας  (6.9.2018) που κηρύχθηκε άγονη  και δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.3130/28.3.2003 (Φ.Ε.Κ 76/τ.Α΄) διακηρύττει ότι στις 24 Σεπτεμβρίου  2018  ημέρα Δευτέρα    και ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου (Αγίου Δημητρίου 2,3ος όροφος Αλεξανδρούπολη)  θα διενεργηθεί η 1η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αλεξανδρούπολη.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους ωφέλιμης  επιφάνειας 73,50 τ.μ. (επομένως η μικτή επιφάνεια,που περιλαμβάνει τους χώρους υγιεινής,διαδρόμους εξυπηρέτησης χώρων και εξωτερικούς τοίχους,εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων,και κοινοχρήστων διαδρόμων,πρέπει να ανέρχεται μετά την προαύξηση του 25% σε 91,87 τ.μ.).Ειδικότερα οι γραφειακοί χώροι πρέπει να ανέρχονται σε 47,50 τ.μ., και οι αρχειακοί-αποθηκευτικοί χώροι σε 26,00 τ.μ.  Επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού,αερισμού,μέσων σκίασης,θέρμανσης, ψύξης /κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Το εν λόγω ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του αστικού ιστού της πόλης της Αλεξανδρούπολης.

Το ακίνητο μπορεί να είναι αποπερατωμένο ή ημιτελές ή υπό ανέγερση και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δημόσιο μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων πέντε  ευρώ  και είκοσι οχτώ  λεπτών (505,28 ) Ευρώ.Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΛ.ΣΤΑΤ.)

Ως προς τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις ισχύει η από 20/7/2018 αρχική μας  διακήρυξη (ΑΔΑ:7ΥΨΟΗ-ΦΜΧ) και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση της και από το Γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου  (Αγίου Δημητρίου 2,3ος όροφος, Αλεξ/πολη).

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο