Διακήρυξη Ά Επαναληπτικής Δημοπρασίας – Εκποίηση κατά προσέγγιση 14.000 κυβικών μέτρων άμμου που θα προέλθουν από την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Άρβης του Δήμου Βιάννου».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεωργιάδη 65

Τ.Κ.:713 05, Ηράκλειο

Τηλ. : 2813-412226/20

Fax: 2813-412250

E-mail:ky-irakleiou@gspp.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της με αρίθμ. πρωτ. 35785/10-05-2022 Διακηρύξεώς μας (ΑΔΑ:91ΦΚΗ-9ΞΞ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 11/12-11-1929 «περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων» όπως ισχύουν, την 06/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 – 12:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, Γ. Γεωργιάδη 65, ΤΚ 713 05, Ηράκλειο Κρήτης, εκτίθεται σε ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκποίηση κατά προσέγγιση 14.000 κυβικών μέτρων άμμου που θα προέλθουν από την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Άρβης του Δήμου Βιάννου».

Όποιος επιθυμεί να διαγωνισθεί υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για συμμετοχή στη πλειοδοτική δημοπρασία εκποίησης της υπό απόληψη άμμου που θα προέλθει από το παραπάνω αναφερόμενο έργο, ποσού ίσο με το ποσό των δυο χιλιάδων, οκτακοσίων ευρώ (2.800€).

Περισσότερες πληροφορίες για την δημοπρασία, τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, δίνονται στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου (Γ. Γεωργιάδη 65, ΤΚ 713 05, Ηράκλειο Κρήτης) και στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε (Λιμάνι Ηρακλείου), όπου έχει αναρτηθεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Η Προϊσταμένη της

Κτηματικής Υπηρεσίας

 

Χριστοδουλάκη-Βασιλάκη Ελένη

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/Α’

 

ID: 18524824

18.Διακήρυξη Ά Επαναληπτικής Δημοπρασίας Άμμου (6974Η-6ΧΒ).pdf

ID: 5028
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο